Wyżyny

Wyżyna Śląsko - Krakowska

Krainy geograficzne: wyżyna krakowsko - częstochowska, wyżyna śląska

Wyżyna Śląska

- Wyżyna śląska -

najbardziej przekształcony region Polski,

największe skupisko ludności i przemysłu

środowisko uległo degradacji w wyniku dużego wykorzystania surowców

Najwyższe wzniesienie: Góra Św. Anny 400 m n.p.m. (zbudowana z bazaltów, świadczy to o występowaniu wulkanów)

Wydobywanie: rud cynku i ołowiu i węgla kamiennego

Przemysł: Górnośląski okręg Przemysłowy (górnictwo i hutnictwo)

Największe miasto: Kielce (ośrodek przemysłowy, naukowy, kulturalny)

- Wyżyna krakowsko - częstochowska Od Krakowa do Częstochowy występowanie korzystnych warunków naturalnych - liczne pola uprawne walory turystyczne (przyrodnicze i pozaprzyrodnicze) Ojcowski P.N.

najwyższe wzniesienie: Skałka 512 m n.p.m

Krajobraz: Formy krasowe wykształcone w jurajskich wapieniach:

- krasowe doliny

- ostańce wapienne

Gleby: rędziny

Wyżyna Małopolska

Regiony geograficzne: Niecka Nidziańska, Wyżyna Kielecka

- Niecka Nidziańska

formy krasu powierzchniowego i podziemnego wykształcone w skałach gipsowych

zasoby wód mineralnych - Liczne uzdrowiska (Busko Zdrój)

- Wyżyna kielecka

Najwyższe wzniesienie: Góry Świętokrzyskie (zbudowane z kambryjskich piaskowców kwarcowych) - najniższe góry w Polsce, najwyższy pas: Łysogóry, najwyższy szczyt: Łysica 612 m n.p.m.

W górach świętokrzyskich występują gołoborze- rumowiska skalne: stok Łysicy i Łysej Góry

- Wyżyna Sandomierska

Gleby: czarnoziemy, brunatne,

Dobre warunki do upraw: okres wegetacyjny 220 dni (Wyżyna sandomierska wykorzystywana rolniczo)

Turystyka: jaskini Raj, kamieniołom wapieni, ruiny zamku w Chęcinach

Wyżyna Lubelska z roztoczem

Najwyższe wzniesienia: ponad 300m n.p.m.

- Roztocze:

Najwyższe wzniesienie: Wielki Dział 390m n.p.m.

Wykształciły się na pokładach lessu liczne wąwozy

Występuje węgiel kamienny

Gleby: na lessie: czarnoziemy

Najwięcej gruntów ornych.

Krajobraz: na lessie liczne wąwozy

Wydobywanie: węgla kamiennego

Park narodowy: Roztoczański P.N.

Główne miasto: Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, ośrodek kulturalny

Inne miasta: Zamość, Kazimierz Dolny

Zamość: wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO

Kotliny podkarpackie

Regiony geograficzne: kotlina sandomierska, kotlina oświęcimska (połączone Bramą Krakowską)

Proces powstawania: Kotliny podkarpackie powstały w trzeciorzędzie.

Trzeciorzęd: Nasuwające się Karpaty obciążyły ten obszar, w wyniku czego powstało zapadlisko tektoniczne

Czwartorzęd: po wkroczeniu lądolodu na tym obszarze zostały naniesione osady polodowcowe, iły, piaski. W wyniku ostatniego zlodowacenia powstały piaszczyste wydmy w szerokich dolinach rzecznych.

Krajobraz: wysoczyzny, tzw. płaskowyże (Kolbuszowski, Tarnogrodzki) ponad 250m n.p.m.; liczne doliny rzeczne, którymi płyną dopływy Wisły

Klimat: długi okres wegetacyjny (ponad 220 dni), średnia roczna suma opadów to 600mm, temp. Średnia temp. Latem przekracza 18*C

Gleby: bielicowe, brunatne, mady

obszary wykorzystywane rolniczo

obszary leśne: Puszcza Niepołomicka, Sandomierska i Solska

wydobywanie:

siarka - kotlina sandomierska, Tarnobrzeg

ropa naftowa, gaz ziemny - kotlina sandomierska, Tarnów, Lubaczyów

sól kamienna - Wieliczka, Bochnia

uprawianie:

północ kotliny sandomierskiej: ziemniaki, pszenica,

południe: buraki cukrowe

Miasta: Kraków, Tarnów