Ruch drgający polega na okresowych zmianach położenia ciała. Ciało drga wokół położenia równowagi.

Położenie równowagi - położenie, w którym ciało może swobodnie spoczywać amplituda (maksymalne wychylenie z podłoża równowagi)

Drgania gasnące - są to drgania, w których amplituda nie zmienia się w czasie, np. wahadło zegara.

T - okres, czyli czas, w którym ciało wykona 1 pełne drgnienie

Jednostką okresu jest sekunda(s)

n - ilość drgań

t - czas, w którym ciało wykona n drgań

T = t/n

Częstotliwość drgań - jest to ilość drgań jakie wykonuje ciało w czasie 1 sekundy

f - częstotliwość drgań

f = 1/T

[f] = 1/1s = Hz (hertz)

Okres drgań nie zależy od amplitudy, a zależy jedynie od długości wahadła. Im dłuższe wahadło, tym dłuższy okres drgań.

Częstotliwość drgań własnych - jest to częstotliwość z jaką może swobodnie drgać ciało.

Od długości wahadła zależy jego okres. Mamy wówczas ustaloną częstotliwość z jaką może drgać dane wahadło i to właśnie ona jest częstotliwością wahadła.

Rezonans mechaniczny-jest to zjawisko pobudzenia do drgań ciało drgające, mające taką samą częstotliwość drgań własnych jak to pierwsze.

Fala mechaniczna jest to rozchodzące zaburzenie (odkształcenie) w środku sprężystym

*Wyróżniamy fale:

a) poprzeczne

b)   podłużne

Fala poprzeczna - jest to fala, w której drgania odbywają się w kierunku prostopadłym do kierunku jej rozchodzenia się.

W fali poprzecznej wyróżniamy:

*grzbiety

*doliny. Np. 

 - fala w wodzie

 - fala meksykańska na stadionie

Fala podłużna - jest to fala, w której drgania odbywają się w kierunku równoległym do kierunku jej rozprzestrzeniania się.

W fali podłużnej wyróżniamy:

*zagęszczenia

*rozrzedzenia

np. Fala rozchodząca się wzdłuż sprężyny, dźwięk

lambda - dł. fali

Długość fali - jest to droga jaką pokona fala w czasie jednego okresu cząstki.

Podział fal ze względu na kształt grzbietu:

*fala kolista - rozchodzi się we wszystkich kierunkach

*fala płaska - rozchodzi się w jednym kierunku

Zjawiska jakim podlegają fale:

  *zjawisko odbicia - fala napotykając przeszkodę odbija się od przeszkody

  *zjawisko załamania - fala na granicy dwóch ośrodków załamuje się (zmienia się kierunek jej rozchodzenia)

 *zjawisko dyfrakcji - fala po przejściu przez wąską szczelinę zaczyna rozchodzić się we wszystkich kierunkach (staje się linią falistą).

Zjawisko interferencji - nakładanie się na siebie fal.

Źródłem dźwięku mogą być:

- drgające struny głosowe

- drgające struny gitary

- drgająca membrana głośnika

Źródłem fal  dźwiękowych jest zawsze ciało drgające. Człowiek słyszy fale dźwiękowe o częstotliwościach od 20 do 20 000Hz.

Głośność dźwięku  zależy od częstotliwości.

Dźwięki niskie - małe częstotliwości

Dźwięki wysokie - wysokie częstotliwości

Dźwięk nie rozchodzi  się w próżni. Dźwięk rozchodzi się z różną prędkością w różnych ośrodkach.