Alkohole podobnie jak węglowodory tworzą szereg homologiczny. Wzór ogólny alkoholi ma postać: CnH2n+1OH.

Szeregiem homologicznym nazywamy grupę związków organicznych, w której każdy następny przedstawiciel różni się od swojego poprzednika o stałą grupę, składającą się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu węgla -CH2- (tzw. grupę metylenową).

Szereg homologiczny alkoholi wygląda następująco:

metanol CH3OH

etanol C2H5OH,

propanol C3H7OH

butanol C4H9OH

pentanol C5H11OH

heksanol C6H13OH

heptanol C7H15OH

oktanol C8H17OH

nonanol C9H19OH

dekanol C10H21OH

itd.