Zanieczyszczenia atmosfery są źródłem opadów kwaśnych. One powstały poprzez chemiczne reakcje z udziałem dwutlenków siarki, tlenków azotu i wodorów. Te chemiczne związki są emitowane w największym stopniu przez przemysł, transport, cieplne elektrownie. Wodę, która zawarta jest w chmurach nasycana jest przez zanieczyszczenia. Kiedy tlenki azotu i dwutlenki siarki ulegają połączeniu z wodą tworzy się kwas azotowy i kwas siarkowy. Te właśnie szkodliwe substancje po jakimś czasie opadają pod postacią opadów, wyrządzając liczne szkody dla środowiska.

Kwaśny roztwór, gdy opada na drzewo ma swój udział w wypłukiwaniu magnezu i wapnia z jego struktur, a to po upływie pewnego czasu prowadzi do kompletnego obumierania rośliny.

Proces wytwarzania kwaśnych deszczy:

Kwaśne deszcze dzieli się na dwa różne rodzaje: depozycję suchą i mokrą. Depozycja mokra sprowadza się do "przetransportowania" substancji żrących przy pomocy rosy, śniegu, deszczu, itd... Depozycja sucha to dostaniu się do gleby substancji tego typu bez udziału wody, jako pył lub gaz.

Dwutlenek siarki przedostaje się najczęściej do atmosfery w czasie spalania węgla. Czynnik ten na szczęście maleje nieustannie, nie można jednak tego powiedzieć o gazach trujących, które są do atmosfery emitowane poprzez narastający ciągle samochodowy ruch. Poważnym producentem związku jakim jest dwutlenek siarki są również koksownie, huty oraz węglowe elektrownie.

Około 50% ilości tlenków azotu ma naturalne pochodzenie. Pozostała część wytwarzana jest w węglowych elektrowniach, koksowniach oraz w transporcie.

Węglowodory emitowane są ze spalinowych silników, ale nie tylko tego rodzaju gazy stanowią przyczynę wytwarzania kwaśnych opadów. Tego przyczyną jest także ozon, którego zawartość przy ziemskiej powierzchni jest niewielkie, lecz po połączeniu z tlenkami azotu oraz węglowodorami zwiększa się, stając się szkodliwym.

Substancje żrące nie powodują jedynie obumierania drzew, ale także uszkadzanie całości leśnego runa. Zakłócają u roślin proces fotosyntezy, a to jest szkodliwe dla zwierząt również. Istotnym problemem jest również zakwaszenie gleb. Stanowi to przyczynę uaktywniania nadmiaru ciężkich metali w tym: kadmu, gromadzącego się w nerkowej korze, powodującego uszkodzenie jej struktur, miedzi powodującej biegunkę zwłaszcza u dzieci, atomów glinu, który uszkadza kości, nawet mózg, stanowi przyczynę choroby Parkinsona i Alzheimera, oraz ołowiu, który uszkadza nerwowy układ.

Opady kwaśne trafiają także do rzek, jezior czy innych wodnych zbiorników, stają się przez to niezdatnymi do spożycia dla zwierząt i ludzi. Kwaśna woda utrudnia niezwykle życie licznym gatunkom ryb. Ten proces powoduje zwiększenie ilości ciężkich metali w wodzie, a to jest niezwykle szkodliwe dla człowieka. Stało się to przyczyną zmniejszenia populacji łososi i pstrągów na całej kuli ziemskiej.

Skutkiem działania kwaśnych deszczów jest przyspieszenie wietrzenia budynków składających się z wapienia i piaskowca. Przyspieszają także korozję metali. Oddziaływają szkodliwie na sztuczne tworzywa.

Smogi, które powstają przy dużej zawartości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i węglowych pyłów przy powietrzu wilgotnym stanowią przyczynę licznych ciężkich chorób oddechowego układu oraz układu krążenia, nawet do zgonu.

Jest to ogólnoświatowy problemem, zatem każdy człowiek winien postarać się by rozwiązać ten problem albo ograniczyć w możliwie największym stopniu.

Katalizatory są niezwykle dobry sposobem na ograniczenie wydzielania trujących gazów. Ich zadaniem jest redukowanie tlenków węgla, węglowodorów oraz tlenków azotu aż o 90%. One są wmontowywane standardowo w samochody, które produkowane są w Japonii, zachodniej Europie oraz USA.

Źródła energii alternatywne, powinny zastąpić kopalne paliwa, będące obecnie źródłem podstawowym energii. Energia czerpana z wiatru, promieniowania słonecznego, energia z rzek płynących, mogłaby zastąpić skutecznie źródła energii tradycyjne.

Dzięki recyklingowi można by zaoszczędzić duże ilości energii, która jest marnowana na wydobywanie nowych nieustannie złóż metali. Wykorzystywać można by dany surowiec nawet kilka razy, co umożliwiłoby uniknięcie korzystania z nowych nieustannie dóbr przyrody, nie będących niewyczerpalnymi.

Samochody, które zużywają jedynie bezołowiową benzynę także mogłyby wspomóc środowisko. W Polsce jednak bezołowiowa benzyna jest cięgle droższa od pozostałych, a to nie zachęca do wspomagania środowiska.

Problem opadów kwaśnych nie jest jedynie problemem Polski. Rozwiązaniem oczywistym jest redukcja emisji zanieczyszczeń. Możliwe jest oszczędne gospodarowanie energią oraz użycie jak najlepszych możliwości i technik oczyszczania oraz spalania. Trzeba zaznaczyć jednak, iż jakość powietrza w danym kraju jest uzależniona ściśle od zanieczyszczeń na terenie pozostałych krajów, z tego względu międzynarodowa współpraca jest niezbędna. Każdy człowiek powinien dbać zatem o powietrze, gdyż jest ono wspólnym dobrem ludzkości.