Na jakich zasadach są przyjmowani do polskich szkół cudzoziemcy? 

Cudzoziemskie dzieci w wieku obowiązku szkolnego (7-18 lat) mogą być przyjmowane do publicznych placówek edukacyjnych w każdym momencie roku szkolnego, niezależnie od podstawy prawnej pobytu ucznia na terenie Polski.  

Co trzeba zrobić, by zapisać dziecko z zagranicy do polskiej szkoły? 

Żeby zapisać cudzoziemskie dziecko do polskiej szkoły, należy złożyć wniosek do jej dyrektora. Rejonowa (czyli zgodna z miejscem zamieszkania) szkoła przyjmuje dziecko z urzędu, natomiast inne placówki edukacyjne tylko wówczas, gdy są w nich wolne miejsca. W razie braku miejsc w danej szkole rodzice mogą zgłosić się do organu, który prowadzi szkołę (np. do gminy, powiatu) o wskazanie placówki, w której są wolne miejsca. 

Do klas dzieci przyporządkowywane są na podstawie liczby ukończonych lat nauki za granicą. Opiekunowie dziecka okazują dokumenty wydane przez zagraniczną szkołę (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe na polski), a w przypadku braku takiej dokumentacji, podpisują oświadczenie o tym, ile klas dziecko ukończyło. Rodzice mogą również zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie dziecka do niższej klasy.  

Przeczytaj również: Ekspertka: rozmawiajmy z dzieckiem o wojnie, nie popadając w skrajności

Co z uczniami, którzy nie znają języka polskiego? 

Uczniowie cudzoziemscy, którzy nie znają lub nie znają w stopniu wystarczającym języka polskiego, mogą: 

  • uczestniczyć w zajęciach z języka polskiego jako obcego w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez nieokreślony czas; 
  • realizować przez rok lub dwa lata naukę w oddziale przygotowawczym, gdzie prócz intensywnej nauki języka polskiego, zajęcia z innych przedmiotów są dostosowane do ich możliwości; 
  • korzystać z pomocy asystenta międzykulturowego (tj. osoby, władająca ich językiem pochodzenia, zatrudnionej jako pomoc nauczyciela); 
  • korzystać przez 12 miesięcy z zajęć wyrównawczych z przedmiotów. 

Dyrekcja i organ prowadzący szkołę decydują o formie pomocy dla ucznia. Za ich zgodą mogą się odbywać w szkole również zajęcia z języka pochodzenia ucznia, organizowane przez placówkę dyplomatyczną lub konsularną danego kraju albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe tej narodowości. 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

Uczniowie cudzoziemscy ze względu na doświadczenie migracyjne mogą liczyć na organizowaną przez dyrekcję szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, terapeuci pedagogiczni, logopedzi i doradcy zawodowi, a także inne instytucje pozaszkolne. 

oprac. Joanna Cwynar

Przeczytaj również: 

Plecak ucieczkowy. Co warto mieć przygotowane w razie niebezpieczeństwa?

Dzieci w Ukrainie mają zostać wyposażone w “plecaki ewakuacyjne”

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo.

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!