Niezdolność do pracy i…

Renta szkoleniowa to świadczenie dla osób, które spełniają warunki do renty z tytułu niezdolności i otrzymały orzeczenie, że celowe jest przekwalifikowanie zawodowe z uwagi na niezdolność do pracy w  dotychczasowym zawodzie. 

Okres składkowy i nieskładkowy

Nabycie prawa do renty szkoleniowej zależy też od udowodnienia stażu (okresu składkowego i nieskładkowego), stosownego do wieku, w którym dana osoba utraciła zdolność do pracy. Okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą np. 3 lata - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat.

Czym jest okres składkowy? To czas aktywności zawodowej, m.in. ubezpieczenia na podstawie umowy o pracę, samodzielnego opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.  Okres nieskładkowy to zaś czas, w którym nie były płacone składki na  ubezpieczenia społeczne, np. nauki w szkole wyższej,  pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego. Przy ustalaniu stażu okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 okresów składkowych  

Dodatkowe przychody wykluczają prawo do renty 

Renta szkoleniowa nie przysługuje osobom, które uzyskują przychody z tytułu działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. z umowy o pracę, działalności gospodarczej) lub z tytułu służby i to niezależnie od wysokości przychodu.  

Potrzebne dokumenty. Gdzie je złożyć?

Aby otrzymać  rentę szkoleniową trzeba złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych komplet dokumentów. Chodzi m.in. o  wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, informację o okresach składkowych i nieskładkowych oraz dokumenty potwierdzające te okresy, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, zaświadczenie o stanie zdrowia, wywiad zawodowy.

Wnioski można składać w placówce ZUS (osobiście lub przez pełnomocnika), pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

6 miesięcy i koniec?

Podstawowy okres renty szkoleniowej wynosi 6 miesięcy. Na wniosek starosty ZUS może go wydłużyć do 36 miesięcy. ZUS może też skrócić okres pobierania renty, jeśli starosta zawiadomi ZUS o tym, że nie można przekwalifikować rencisty do innego zawodu lub kiedy rencista nie poddaje się przekwalifikowaniu. .

Więcej o rencie szkoleniowej i rencie z tytułu niezdolności do pracy przeczytasz na stronie www.zus. pl w zakładce „Świadczenia”. 

Artykuł powstał we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych