8 błogosławieństw zostało wygłoszonych przez Jezusa podczas Kazania na Górze. Znalazły się one w Ewangelii św. Mateusza. To wskazówka dotycząca codziennego postępowania każdego chrześcijanina.

8 błogosławieństw z Ewangelii św. Mateusza

W 8 błogosławieństwach znajduje się obietnica Królestwa Bożego dla każdego, kto będzie dążył do doskonałości chrześcijańskiej.

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
  2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

Jest to konkretny drogowskaz dla każdego, kto pragnie nawrócenia i życia w Łasce Boskiej.

Omówienie 8 błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie

Kluczem do uzyskania dostępu do królestwa niebieskiego jest ubogi duch. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę ze swojej niewiedzy i nieustannie pragnąć poznania istoty Boga i jego miłości. Serce człowieka nie powinno być przywiązane do rzeczy materialnych, lecz całkowicie od nich wolne. Hedonizm i dążenie do materialnego bogactwa oddalają od Boga, a tym samym od perspektywy królestwa niebieskiego po śmierci.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni

Człowiek nie jest w stanie doświadczyć szczęścia, jeśli nie zazna smutku. Boże błogosławieństwo otrzymają ci, którzy potrafią pochylić się nad cierpiącymi i ze szczerego serca im współczują.

Smutek u chrześcijanina powinien objawiać się także jako tęsknota za królestwem niebieskim. To tęsknota za bliskością niewyobrażalnej Bożej miłości. Źródłem smutku jest również grzech.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię

Błogosławieństwa dostąpią ci, którzy nie lamentują niepotrzebnie i nie uskarżają się na doczesne niedogodności. Nie dają się ponosić skrajnym emocjom, nawet wówczas, gdy przydarza im się jakaś przykrość.

Ludzie cisi to osoby o pokornych sercach, wykazujące się cierpliwością w stosunku do bliźniego. Nadzieją dla nich jest Bóg, którego uwielbiają ponad wszystkie inne dobra i pragną Jego żywej obecności w codziennym życiu.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

Nieustanne pragnienie sprawiedliwości jest nierozerwalnie związane z dobrowolnym poddawaniem się woli Bożej. Istotą tego błogosławieństwa nie jest dążenie do poczucia ziemskiej sprawiedliwości, lecz pokorne wypełnianie przepisów prawa religijnego i ufność w Bożą miłość, która jest gwarancją spełnienie obietnic złożonych przez Stwórcę.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Bezgranicznie miłosierny jest Bóg, jednak miłosierdziem w swoim codziennym życiu powinien kierować się także każdy człowiek. Ludzie, którzy są pamiętliwi i nie potrafią wybaczyć bliźnim wyrządzonych przez nich krzywd, nie mają co liczyć na to, że Bóg obdarzy ich swoim miłosierdziem.

Chrześcijanin nie powinien osądzać innych ludzi – sąd nad nimi leży w gestii Boga. Jak człowiek prosi Boga o przebaczenie win i grzechów, tak powinien przebaczać innym ludziom. Jeśli uwolni swoje serce od zawiści, złości i chęci zemsty, to dopiero wówczas może sam liczyć na miłosierdzie Boże.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

Serce człowieka jest wolne od grzechu. Pokusy czyhają na każdym kroku, jednak codzienna konsekwentnie prowadzona walka pozwala zachować czystość. Wymaga to jednak nie lada wysiłku i dobrowolnego wyrzeczenia się wszystkiego, co złe. Ludzie o czystych sercach dostąpią zaszczytu oglądania Boga i będą mogli radować się w jego królestwie.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi

Synem Bożym może zostać nazwany ten człowiek, który dąży do pokoju. Jednostki nie mają wpływu na międzynarodowe konflikty zbrojne, jednak każdy może zacząć od pokoju we własnym sercu i roztaczaniu go wśród najbliższych. Za wszelką cenę należy unikać waśni z najbliższymi – zamiast tego należy żyć zgodnie z przykazaniami miłości i własnym życiem zaświadczać o wielkości Boga.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie

Ostatnie z 8 błogosławieństw nie odnosi się tylko do ludzi żyjących w krajach, w których za otwarte przyznawanie się do Jezusa grożą prześladowania, a nawet śmierć. Każdy chrześcijanin może na co dzień spotkać się z różnymi reakcjami otoczenia, gdy otwarcie będzie wyznawał swoją wiarę, konsekwentnie trzymając się zasad życia chrześcijańskiego.

Królestwo niebieskie będzie należało do tych, którzy mimo napotykanych przeciwności nie wybiorą dóbr oferowanych przez świat doczesny, a pozostaną wierni drodze, którą wyznaczył dla nich Chrystus.