Rdz - Ks. Rodzaju

Wj - Ks. Wyjścia

Kpł - Ks. Kapłańska

Lb - Ks. Liczb

Pwt - Ks. Powtórzonego Prawa

Joz - Ks. Jozuego

Sdz - Ks. Sędziów

Rt - Ks. Rut 

1 Sm- 1 Ks. Samuela

2 Sm- 2 Ks. Samuela

1 Krl- 1 Ks. Królewska

2 Krl- 2 Ks. Królewska

1 Krn - 1 Ks. Kronik

2 Krn - 2 Ks. Kronik

Ezd - Ks. Ezdrasza

Ne - Ks. Nehemiasza

Tb - Ks. Tobiasza

Jdt - Ks. Judyty

Est - Ks. Estery

1 Mch - 1 Ks. Machabejska

2 Mch - 2 Ks. Machabejska

Hi - Ks. Hioba

Ps - Ks. Psalmów

Prz - Ks. Przysłów

Koh - Ks. Koheleta

PnpPieśń nad Pieśniami

Mdr - Ks. Mądrości

Syr - Mądrość Syracha

Iz - Ks. Izajasza

Jr - Ks. Jeremiasza

Lm - Lamentacje

Ba - Ks. Barucha

Ez - Ks. Ezechiela

Dn - Ks. Daniela

Oz - Ks. Ozeasza

Jl - Ks. Joela

Am - Ks. Amosa

Ab - Ks. Abdiasza

Jon - Ks. Jonasza

Mi - Ks. Micheasza

Na - Ks. Nahuma

Ha - Ks. Habakuka

So - Ks. Sofoniasza

Ag - Ks. Aggeusza

Za - Ks. Zachariasza

Ml - Ks. Malachiasza

Mt - Ew. wg św. Mateusza

Mk - Ew. wg św. Marka

Łk - Ew. wg św. Łukasza

J - Ew. wg św. Jana

Dz - Dzieje Apostolskie

Rz - List do Rzymian

1 Kor- 1 List do Koryntian

2 Kor- 2 List do Koryntian

Ga - List do Galatów

Ef - List do Efezjan

Flp - List do Filipian

Kol - List do Kolosan

1 Tes- 1 List do Tesaloniczan

2 Tes- 2 List do Tesaloniczan

1 Tm- 1 List do Tymoteusza

2 Tm- 2 List do Tymoteusza

Tt - List do Tytusa

Flm - List do Filemona

Hbr - List do Hebrajczyków

Jk - List św. Jakuba

1 P - 1 List św. Piotra

2 P - 2 List św. Piotra

1 J - 1 List św. Jana

2 J - 2 List św. Jana

3 J - 3 List św. Jana

Jud - List św. Judy

Ap - Apokalipsa św. Jana