1. Obliczam efektywną ilość zliczeń korzystając ze wzoru N = Ncałk- Ntła . Obliczam błąd wielkości ΔlnN. W tym celu obliczam błąd efektywnej liczby zliczeń N dla poszczególnych pomiarów korzystając ze wzoru: 00028959.gif. Korzystając z prawa przenoszenia błędu obliczam błąd wielkości ΔlnN: 00028960.gif
 2. Sporządzam wspólny dla wszystkich absorbentów wykres zależności lnN = f(x), z zaznaczeniem błędu pomiaru. Dla poszczególnych absorbentów obliczam parametry prostych regresji metodą najmniejszych kwadratów i rysuję te proste na sporządzonym wykresie.Parametry prostych a i b wyliczam korzystając ze wzorów:

00028961.gif 

gdzie:

n - liczba pomiarów

00028962.gif -- grubość absorbenta

00028963.gif 

00028964.gif 

00028965.gif 

Z praw statystyki można wyprowadzić wyrażenia na odchylenia standardowe obu parametrów prostej:

00028966.gif 

Wyniki otrzymane przy użyciu programu Origin:

 • Dla miedzi: a= -0,03074 b=7,5232 Δa=0,01096 Δb=0,02117

Szukana prosta: y = -0,03074 + 7,5232

 • Dla ołowiu: a= -0,10297 b= 7,52557 Δa= 0,00315 Δb= 0,02624

Szukana prosta: y = -0,10297 + 7,52557

 • Dla aluminium: a= -0,01624 b= 0,01624 Δa= 0,00051 Δb= 0,02833

Szukana prosta: y = -0,01624 + 0,01624

Wartość liniowego współczynnika absorpcji równa jest współczynnikowi kierunkowemu prostych dopasowanych metodą najmniejszych kwadratów. Wynika to z porównania prostej regresji ze wzorem reprezentującym prawo absorpcji. Otrzymujemy: 00028967.gif 

 • Dla miedzi μ = 0,03074 ± 0,01096 [1/mm]
 • Dla ołowiu μ = 0,10297 ± 0,00315 [1/mm]
 • Dla aluminium μ = 0,01624 ± 0,00051 [1/mm]
 1. Obliczam wartość masowego współczynnika absorpcji korzystając ze wzoru:

00028968.gif, gdzie 00028969.gif jest gęstością danego absorbenta. Obliczam również błąd względny wyznaczenia masowego współczynnika absorpcji.

 • Dla miedzi

00028970.gif00028971.gif =0,012894, 00028972.gif=35%

 • Dla ołowiu

00028973.gif00028971.gif=0,002783, 00028972.gif=3%

 • Dla aluminium

00028976.gif00028971.gif=0,001888, 00028972.gif=3%

 1. Przekrój czynny na efekt fotoelektryczny 00028979.gif wyliczam korzystając ze wzoru:

00028980.gif 

Skąd po przekształceniu otrzymujemy:

00028981.gif 

gdzie:

A -- liczba masowa pierwiastka

Z - liczba atomowa pierwiastka

00028982.gif - liczba Avogadra 00028983.gif 

00028984.gif - przekrój czynny na rozpraszanie Comptona na 1 elektron 00028985.gif 

Otrzymane wyniki:

 • Dla miedzi 00028986.gif
 • Dla ołowiu 00028987.gif
 • Dla aluminium 00028988.gif

Wnioski:

Doświadczenie miało na celu pomiar promieniowania γ i jego absorpcji dla różnych absorbentów: aluminium, ołowiu i miedzi. Dokonane pomiary i obliczenia potwierdzają charakterystyki absorbentów: liniowy współczynnik absorpcji dla ołowiu wyszedł znacznie większy niż dla aluminium, co jest zgodne z rzeczywistymi właściwościami tych pierwiastków. Niestety wyniki dla miedzi mogły wyjść nieco zniekształcone. Winę za to prawdopodobnie ponosi pomiar grubości płytki obarczony dość dużym błędem systematycznym. Pomiar liczby zliczeń Ncałk. dla miedzi również nie wyszedł poprawnie, wskazuje na to brak monotoniczności dla kolejnych pomiarów oraz duży błąd względny wyznaczenia masowego współczynnika absorpcji. Doświadczenie potwierdza istnienie promieniowania γ i pokazuje, że różne pierwiastki mają odmienną zdolność absorbowania tego promieniowania.

Sprawozdanie

absorbent

Grubość kolejnej płytki [mm]

Łączna grubość absorbenta [mm]

Liczba Zliczeń Ntła

Liczba zliczeń Ncałk

Efektywna Liczba zliczeń N 

ln(N)

ΔN

Δln(N)

Miedź

0,38

0,38

39

1935

1896

7,547502

50,23363

0,026495

0,39

0,77

43

1781

1742

7,462789

48,44689

0,027811

0,37

1,14

35

1781

1742

7,462789

48,44689

0,027811

0,4

1,54


1812

1773

7,480428

48,81259

0,027531

0,37

1,91

Nśr

1814

1775

7,481556

48,83608

0,027513

0,39

2,3

39

1802

1763

7,474772

48,69497

0,027621

0,37

2,67


1713

1674

7,422971

47,6334

0,028455

0,39

3,06


1724

1685

7,429521

47,76608

0,028348


Ołów

1,93

1,93


1568

1529

7,332369

45,84298

0,029982

1,95

3,88


1235

1196

7,086738

41,38756

0,034605

2,5

6,38


1027

988

6,895683

38,29184

0,038757

2,14

8,52


832

793

6,675823

35,08941

0,044249

2,36

10,88


643

604

6,403574

31,60244

0,052322

2

12,88


522

483

6,180017

29,09232

0,060233


Aluminium

8,24

8,24


1642

1603

7,379632

46,7666

0,029174

8,08

16,32


1430

1391

7,237778

44,06034

0,031675

8,07

24,39


1296

1257

7,136483

42,245

0,033608

8,07

32,46


1154

1115

7,01661

40,21557

0,036068

8,2

40,66


959

920

6,824374

37,21272

0,040449

8,15

48,81


862

823

6,712956

35,60483

0,043262

8,19

57


729

690

6,536692

33,245

0,048181

8,22

65,22


624

585

6,371612

31,22499

0,053376

8,24

73,46


590

551

6,311735

30,53491

0,055417

8,26

81,72


564

525

6,263398

29,99368

0,057131

8,29

90,01


462

423

6,047372

27,73918

0,065577