1. Przedsiębiorcy jednoosobowi mogą prowadzić działalność gospodarczą, jako osoby fizyczne, na podstawie ustawy "Prawo działalności gospodarczej" z 19 listopada 1999 roku. Mogą one działać bez zatrudniania pracowników a zatrudniając, w zależności od ich ilości przedsiębiorstwo można zaliczyć do małych, średnich bądź dużych. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności można je traktować jako przedsiębiorstwa rzemieślnicze.

2. Przedsiębiorca jednoosobowy rozpoczynając działalność zobowiązany jest do dokonania wpisu sądowego w rejestrze przedsiębiorców a chcąc prowadzić działalność koncesjonowaną musi uzyskać koncesję lub stosowne zezwolenie.

3. Rzemiosło to sposób organizacji przedsiębiorstwa mający za priorytet rzetelność wykonywania swoich usług lub produkcji w oparciu o sposób weryfikacji kwalifikacji pracownika.

4. Rzemiosłem może się trudnić się osoba posiadająca uprawnienia zawodowe:

  1. dyplom mistrza,
  1. świadectwo czeladnika,
  1. tytuł robotnika wykwalifikowanego,

d) dyplom lub świadectwo szkoły wyższej lub średniej o profilu technicznym.

5. Zakład rzemieślniczy może zatrudniać:

a) członków rodzin,

b) uczniów,

c) pracowników najemnych jednakże nie więcej niż 15 osób (nie dotyczy emerytów)

6. Rzemieślnicy mogą się organizować w samorządy rzemieślnicze.

7. Struktura i organizację samorządu rzemieślniczego:

a) cechy rzemieślników - stowarzyszenia rzemieślników skupiające zakłady jednej lub kilku pokrewnych profesji. Do zadań cechu należy: podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ochrona praw i interesów członków oraz organizowanie samopomocy.

b) izba rzemieślnicza - organizacja skupiająca cechy rzemieślnicze działające na terenie danego województwa. Izba rzemieślnicza przeprowadza egzaminy na czeladników i mistrzów, propaguje działalność rzemieślniczą, reprezentuje interesy rzemieślników.

c) Związek Rzemiosła Polskiego - ogólnopolskie, niezależne stowarzyszenie skupiające spółdzielnie, cechy i izby rzemieślnicze.

8. Organizacją, w której mogą się skupiać przedsiębiorcy jest izba gospodarcza. Jest to samorządna organizacja dbająca o interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków, względem państwa.

9. Cele izb gospodarczych:

a) tworzenie i rozwijanie zasad etyki w działalności gospodarczej,

b) recenzje inicjatyw gospodarczych,

c) wspieranie projektów gospodarczych współczłonków,

d) propagowanie rozwoju członków i ich dokształcanie zawodowe.

10. Izbę gospodarczą można utworzyć na wniosek minimum pięćdziesięciu podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie tego samego województwa lub, co najmniej stu, jeśli zasięg izby miałby być większy.

11. Izba gospodarcza jako osobowość prawna jest rejestrowana w sądzie na podstawie własnego statutu. Najwyższym organem władzy w izbie jest walne zgromadzenie członków.

12. Przedsiębiorcy prowadzący działalność inną niż rzemieślnicza mają możliwość zrzeszać się w samorządach zawodowych (np. polskie zrzeszenie hoteli, zrzeszenie transportu prywatnego).

13. Zrzeszenie może zostać założone przez minimum pięćdziesięciu członków. Osobowość prawną uzyskują po dokonaniu wpisu do rejestru na podstawie statutu, w którym określa cele i zakres działań oraz wybiera władze.

14. Zadania zrzeszenia:

a) występuje w interesie członków wobec jednostek administracyjnych państwa,

b) zacieśnianie związków środowiskowych,

c) organizowanie wydarzeń kulturalnych i oświatowych w ramach działań statutowych.

15. Ruch spółdzielczy działa opierając się na samorządzie, czyli organach wewnętrznych spółdzielni. W spółdzielni, w której zatrudnionych jest, co najmniej 50-ciu pracowników funkcjonuje samorząd pracowniczy.

16. Kongres spółdzielczości jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego i jest zwoływany co 4 lata.

17. Organy samorządu załogi przedsiębiorstw dzielą się na:

a) ogólne zebranie pracowników,

b) rada pracownicza.