Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo wymaga wykorzystania różnego rodzaju zasobów określanych jako majątek lub aktywa przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia ujęcia w bilansie przedsiębiorstwa majątek dzieli się na:

 1. Majątek trwały:
  1. wartości niematerialne i prawne:
   • koszty prac rozwojowych
   • wartość firmy
   • pozostałe (nabyte prawa do wynalazków, autorskie prawa majątkowe itp.)
 1. rzeczowy majątek trwały:
   • środki trwałe (grunty, budynki, budowle, lokale, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne)
   • środki trwałe w budowie (zwane inaczej inwestycjami rozpoczętymi)
 1. należności długoterminowe
 2. inwestycje długoterminowe, w tym długoterminowe aktywa finansowe:
   • udziały lub akcje
   • inne papiery wartościowe
   • udzielone pożyczki długoterminowe
   • inne długoterminowe aktywa finansowe
 1. Majątek obrotowy:
  1. zapasy:
   • materiały
   • półprodukty i produkty w toku
   • produkty gotowe
   • towary
 1. należności krótkoterminowe:
   • z tytułu dostaw
   • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
   • inne należności i roszczenia
 1. inwestycje krótkoterminowe:
   • udziały lub akcje do zbycia
   • inne krótkoterminowe papiery wartościowe
   • środki pieniężne (w kasie, na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne np. weksle, czeki)

Wyróżnia się także pojęcie dóbr rzeczowych. Jest to wartość środków trwałych łącznie z wartością zapasów przedsiębiorstwa, czyli wartość będących w posiadaniu przedsiębiorstwa gruntów, budynków, lokali, urządzeń technicznych, maszyn, środków transportu i wartość pozostałych środków trwałych powiększona o wartość zapasów materiałów i wyrobów gotowych.