PRESENT SIMPLE OPERATOR DO/ DOES; - S (3 OS. L.P.)

 • czasu PRESENT SIMPLE używa się, gdy chcemy poinformować o swoim bądź czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu, gdy mamy na myśli czynność powtarzającą się, często wykonywaną.
 • Czasu PRESENT SIMPLE używa się również, gdy mówimy o stałym stanie rzeczy, np.: Mieszkam w Warszawie.
 • Czasu PRESENT SIMPLE używa się, gdy chcemy określić i przekazać uczucia, wolę i przekonania
 • Czas PRESENT SIMPLE tworzymy przez dodanie końcówki - S do czasownika, tylko do trzeciej osoby liczby pojedynczej - she , he, it
 • Do tworzenia pytań i przeczeń używamy operatora DO i DOES (3 os. l.p.)

I

YOU WORK EVERY DAY.

WE DO NOT WORK ON SUNDAY.

THEY DON'T WORK

HE WORKS

SHE DOES NOT WORK EVERY DAY.

IT DOESN'T WORK

I I DO.

DO YOU WORK? YES, YOU DO NOT.

WE NO, WE DON'T.

THEY THEY

HE YES, HE DOES.

DOES SHE WORK?* NO, SHE DOES NOT.

IT IT DOESN'T.

*UWAGA! W pytaniu, operator DOES zawiera już końcówkę - s, a zatem nie dodajemy kolejnej do czasownika.

PRESEN CONTINUOUS BE + VERB - ING

 • czasu PRESEN CONTINUOUS używamy, gdy chcemy wyrazić, że dana czynność właśnie odbywa się, w czasie gdy o niej mówimy, lub która jest w trakcie wykonywania. Np. czytam książkę - czytam ją teraz więc mi nie przeszkadzaj; lub czytam książkę - jest świetna, gorąco polecam, szkoda, że musiałam na chwilę przerwać czytanie.
 • Czas PRESEN CONTINUOUS tworzymy przez wstawienie odpowiedniej formy TO BE oraz przez dodanie końcówki - ING do czasownika

I AM/ AM NOT EATING.

YOU ARE/ ARE NOT DRINKING.

HE IS/ IS NOT READING.

SHE IS/ IS NOT LISTENING.

IT IS/ IS NOT RAINING.

WE ARE/ ARE NOT TALKING.

THEY ARE/ ARE NOT KISSING.

 • pytania tworzymy przez inwersję

AM I EATING? YES, I AM. NO, I AM NOT. ('M NOT)

ARE YOU DRINKING? YES, YOU ARE NO, YOU ARE NOT. (AREN'T)

IS HE READING? YES, HE IS. NO, HE IS NOT. (ISN'T)

IS SHE LISTENING? YES, SHE IS NO, SHE IS NOT. (ISN'T)

IS IT RAINING? YES, IT IS. NO, IT IS NOT. (ISN'T)

ARE WE TALKING? YES, WE ARE. NO, WE ARE NOT. (AREN'T)

ARE THEY KISSING? YES, THEY ARE. NO, THEY ARE NOT. (AREN'T)

PRESENT PERFECT HAVE/HAS + III FORMA ( - ED; PAST PARTICIPLE)

 • czasu PRESENT PERFECT używamy, gdy mówimy o czynności przeszłej, nie podając kiedy była ona wykonana, natomiast chcemy podkreślić jej związek z teraźniejszością
 • czasu PRESENT PERFECT używamy również, aby wyrazić, że jakaś czynność odbywała się od określonego momentu w przeszłości do chwili obecnej, lub dopiero co się skończyła; używamy wówczas charakterystycznych dla tego czasu słówek SINCE i FOR; np.:

I have lived in Warsaw for five years. (Mieszkam w Warszawie przez 5 lat)

I have lived there since 2001. (Mieszkam tam od 2001 roku)

 • czas PRESENT PERFECT tworzymy przez dodanie operatora HAVE/ HAS (3 os. L. p.) oraz czasownika w III formie, Past Participle (regularne czasowniki - ED, nieregularne III kolumna w tabelce).

I HAVE BEEN THERE.

YOU HAVE NOT SEEN IT.

WE HAVEN'T WORKED THERE.

THEY

BEEN THERE?

HAVE YOU SEEN IT?

WE WORKED THERE?

THEY

HAVE.

YES, YOU HAVE NOT.

NO, WE HAVEN'T.

THEY

HE HAS BEEN THERE.

SHE HAS NOT SEEN IT.

IT HASN'T WORKED THERE.

HE BEEN THERE?

HAS SHE SEEN IT?

IT WORKED THERE?

YES, HE HAS.

NO, SHE HAS NOT.

IT HASN'T.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS HAVE/HAS + BEEN + VERB - ING

 • czasu PRESENT PERFECT CONTINUOUS używamy, gdy chcemy poinformować kogoś o czynności, która zaczęła się w jakimś momencie w przeszłości I trwała w sposób ciągły do chwili obecnej, lub też trwa nadal
 • czas PRESENT PERFECT CONTINUOUS jak sama nazwa wskazuje to zlepek dwóch czasów: PRESENT PERFECT oraz PRESENT CONTINUOUS, a więc w konstrukcji muszą znaleźć się HAVE/HAS + III FORMA oraz końcówka - ING

I (YOU/ WE/ THEY) HAVE BEEN WORKING.

HAVE YOU ( I/ WE/ THEY) BEEN WORKING?

YES, WE (I/ YOU/ THEY) HAVE.

NO, THEY (I/YOU, WE) HAVE NOT (HAVEN'T).

SHE ( HE, IT) HAS BEEN WORKING.

HAS HE (SHE, IT) BEEN WORKING?

YES, HE (SHE, IT) HAS.

NO, SHE (HE, IT) HAS NOT (HASN'T).

PAST SIMPLE VERB + II FORMA ( - ED)

 • czasu PAST SIMPLE używamy, gdy chcemy powiedzieć, iż jakaś czynność została wykonana. Czasu tego używamy w sprawozdaniach, relacjach, opowiadaniach, reportażach.
 • Czas PAST SIMPLE tworzymy przez dodanie końcówki - ED do regularnych czasowników; natomiast nieregularnych trzeba się nauczyć. Umieszczone one są na drugim miejscu w tabelce ( II forma).
 • Pytania w czasie PAST SIMPLE tworzy się analogicznie jak w Prezent Simple, ale tym razem słówkiem pomocniczym, czyli operatorem jest czasownik DO ale w formie przeszłej ( II forma) - DID.

I WORKED YESTERDAY.

YOU

HE DID NOT WORK YESTERDAY.

SHE

IT

WE DIDN'T WORK YESTERDAY.

THEY

I I 

YOU YOU

HE YES, HE DID.

DID SHE WORK? SHE

IT IT DID NOT.

WE NO, WE DIDN'T.

THEY THEY

PAST CONTINUOUS WAS/WERE VERB - ING

 • czasu PAST CONTINUOUS używamy, kiedy chcemy poinformować, że jakś czynność właśnie się odbywa w określonym momencie w przeszłości
 • czasu PAST CONTINUOUS używamy także wtedy, kiedy mówi o dwóch czynnościach równlegle odbywających się w przeszłości, używamy wówczas słówka WHEN jako łącznika.
 • Czasu PAST CONTINUOUS używamy gdy jakaś czynność była tłem dla innej, która się w danym momencie wydarzyła
 • Czas PAST CONTINUOUS tworzymy poprzez użycie czasownika TO BE w formie przeszłej - WAS/ WERE oraz przez dodanie końcówki - ING do czasownika
 • Pytania tworzymy tak samo jak w Present Countinuous jedynie TO BE zmienia się na WAS/ WERE

I SLEEPING YESTERDAY.

HE/ SHE/ IT WAS LEARNING YESTERDAY.

WE/ YOU/ THEY WERE WATCHING TV YESTERDAY.

WASSLEEPING YESTERDAY?

HE/ SHE/ IT LEARNING YESTERDAY?

WERE WE/ YOU/ THEY WATCHING TV YESTERDAY?

WAS.

YES, HE/ SHE/ IT

WE/ YOU/ THEY WERE.

WAS NOT.

NO, HE/ SHE/ IT WASN'T.

WE/ YOU/ THEY WERE NOT (WEREN'T).

PAST PERFECT HAD + III FORMA

 • czasu PAST PERFECT używamy, gdy chcemy wyrazić czynność przeszłą, która odbyła się przed inną czynnością przeszłą. Jest to tak zwana czynność zaprzeszła.
 • Czas PAST PERFECT tworzymy przez zastosowanie operatora HAD oraz III formy czasownika

I ( YOU/HE/SHE/IT/WE/THEY)* HAD SOLD MY CAR.

I HAD NOT (HADN'T) SOLD MY CAR.

HADSOLD MY CAR?

YES, I HAD.

NO, I HAD NOT (HADN'T).

*dla wszystkich osób konstrukcja zdania jest taka sama.

PAST PERFECT CONTINUOUS HAD + BEEN + VERB - ING

 • czasu PAST PERFECT CONTINUOUS używamy, gdy chcemy wyrazić, iż jakaś czynność odbywała się w przeszłości przez jakiś czas przed inną czynnością przeszłą.
 • Czas PAST PERFECT CONTINUOUS to znowu zlepek dwóch czasów: PAST PERFECT oraz PAST CONTINUOUS, a zatem tworzymy go przez użycie operatora HAD + BEEN + czasownik z końcówką - ING

I ( YOU/SHE/HE/IT/WE/THEY)* HAD BEEN DRINKING.

SHE HAD NOT BEEN (HADN'T BEEN) DRINKING.

HADBEEN DRINKING?

YES, I HAD.

NO, I HAD NOT (HADN'T).

*dla wszystkich osób konstrukcja zdania jest taka sama.

FUTURE SIMPLE WILL + VERB

 • czas FUTURE SIMPLE jest czasem przyszłym, a zatem stosujemy go gdy odnosimy się do przyszłości. Czas ten stosujemy, gdy chcemy wyrazić jakiś zamiar, postanowienie, obietnicę, gdy coś przewidujemy.
 • czas FUTURE SIMPLE tworzymy przez zastosowanie operatora WILL oraz czasownika w podstawowej formie

I (YOU/SHE/HE/IT/WE/THEY)* WILL DO IT TOMORROW.

I WILL NOT (WON'T) DO IT TOMORROW.

WILLDO IT TOMMORROW?

YES, I WILL.

NO, I WILL NOT (WON'T).

*dla wszystkich osób konstrukcja zdania jest taka sama.

 • charakterystyczne dla tego czasu są określenia takie jak:

tomorrow - jutro

next week/ year/ month - w przyszłym tygodniu/ roku/ miesiącu

in May - w maju

On Monday - w poniedziałek

in the evening - wieczorem

FUTURE CONTINUOUS WILL BE+ VERB - ING

 • czasu FUTURE CONTINUOUS używamy, gdy chcemy powiedzieć, iż w przyszłości będziemy jakąś czynność wykonywać w sposób ciągły
 • czas FUTURE CONTINUOUS tworzymy przez zastosowanie operatora WILL BE oraz dodanie do czasownika końcówki - ING

I (YOU/SHE/HE/IT/WE/THEY)*WILL BE WAITING.

I WILL NOT (WON'T) BE WAITING.

WILLBE WAITING?

YES, I WILL.

NO, I WILL NOT (WON'T).

*dla wszystkich osób konstrukcja zdania jest taka sama.

FUTURE PERFECT WILL HAVE + III FORMA

 • czasu FUTURE PERFECT używamy, gdy chcemy wyrazić, że jakaś czynność zostanie zakończona przed konkretnym momentem w przyszłości
 • bardzo ważne jest wskazanie tego momentu w przyszłości, a robi to przez użycie słówka BY:

BY SUNDAY - do niedzieli

BY SEVEN O'CLOCK - do siódmej

BY THE NEXT YEAR - do następnego roku

 • czas FUTURE PERFECT tworzymy przez użycie WILL (bo jest to czas przyszły) HAVE (bo jest to Perfect, ale tutaj nie ma podziału na have oraz has) oraz III FORMY czasownika

I (YOU/ SHE/HE/IT/WE/ THEY)* WILL HAVE FINISHED BY SUNDAY.

I WILL NOT (WON'T) HAVE FINISHED BY SUNDAY.

WILLHAVE FINISHED BY SUNDAY?

YES, I WILL.

NO, I WILL NOT (WON'T).

*dla wszystkich osób konstrukcja zdania jest taka sama.