Antysemityzm jest bardzo kontrowersyjnym problemem, który łączy się z zagadnieniem tolerancji oraz poczucia wolności wobec wyznawanych poglądów. Wzorując się na słowniku wyrazów obcych PWN to uprzedzenie wobec narodu żydowskiego jak również ich religii. To dyskryminacja społeczna, ekonomiczna oraz polityczna. Reguła ta w odniesieniu do rzeczywistości nie daje odpowiedzi na problematyczność zjawiska. Nie daje także odpowiedzi dlaczego Polska- kraj który Żydzi zamieszkują w niewielkim procencie przejawia tak głęboki antysemityzm.

W historii Polski najwyraźniejszym przejawem uprzedzenia wobec narodu żydowskiego były wydarzenia marcowe w 1968 roku za czasów rządu Władysława Gomułki. Wygłosił on wtedy przemówienie, w którym słowo żyd zastąpiono określeniem " syjonista". Było to szczytowe wystąpienie w wyniku którego do opuszczenia Polski zmuszono prawie wszystkich ocalałych z zagłady Żydów. Należy nie zapominać, że w większości byli to ludzie inteligentni, którzy mogli przyczynić się do rozwoju kraju.

Dziś uprzedzenie do narodowości żydowskiej można dostrzec nieomal wszędzie. Poczynając od ulic pełnych szubienic z gwiazdą Dawida, napisami "Jude raus!" poprzez hasła pseudo kibiców "śmierć Żydom", gdzie przeciwna drużyna upodabniana jest do narodowości żydowskiej co ma być największym upokorzeniem. Ukazują się także antysemickie czasopisma oraz książki na temat intryg żydowskich. Każde z wymienionych zjawisk są dowodem na świadomy bądź nieświadomy antysemityzm.

Szukając przyczyny wobec takiej postawy wśród polaków można doszukać się jej w minimalnej informacji na temat historii narodu żydowskiego. Losy tej mniejszości narodowej to lata prześladowania i dyskryminacji. Naród ten wytworzył swoista autonomię tworząc zupełni odrębne społeczeństwo. W krajach takich jak Babilonia, Maroko, Turcja oraz kalifaty bagdackie i kordobańskie Żydzi czynili część ekonomicznego oraz obywatelskiego systemu. W XIX i XX wieku w państwach zachodnich zwłaszcza we Francji, Niemczech, Anglii oraz Ameryce Żydzi czuli się bardziej narodowości tej w której żyli, aniżeli tej która była im przypisana. Przejęli miejscowe zwyczaje, tradycję, język a nawet wyznanie. Retorsja hitlerowskiego rasizmu doprowadziła do zupełnego dehumanizacji narodu wybranego.

Głęboka tradycja zakorzeniona w wyznawcach judaizmu przejawia się w obrządkach i tradycjach, które cechują tę religie jako bardzo konserwatywna.

Koszerność to bardzo istotny element wiary Żydów. Polega na ściśle określonych regułach spożywania posiłku, ubierania się czy nawet współżycia. Nakłaniała do zdrowego odżywania co jest niebagatelnym element szczególnie w odniesieniu do czasów o słabo rozwiniętej cywilizacji.

Żydem staje się każdy kto rodzi się z matki Żydówki i spełnia odpowiednie religijne wymagania. Okres wojen i

terroru spowodował wymieszanie kilku nacji. Gdyby wykluczyć z narodu Żydowskiego "bękartów" zapewne znacznie pomniejszyło by to wyznawców judaizmu. Patrząc na ten problem z innego punktu widzenia zgoda na połączenie się Żydów z kobietami innego wyznania może spowodować upadek wielowiekowych tradycji i wierzeń. Akceptacja na przynależność do narodu wybranego potomstwo z innych ojców doprowadziło do wzmocnienia żydowskiej wiary oraz poczucia większej autonomii. Dziś nieliczny element stanowią Żydzi charakteryzujący się typowym semickim wizerunkiem. Śmiało można uznać, że ich dzisiejszy wygląd to wynik wieloletniego zamieszkiwania krajów Bliskiego Wschodu a nie geny odziedziczone po Abrahamie czy Dawidzie ze Starego Testamentu .

Tradycja obrzezania jest znana nawet tym, którzy nie zapoznają się z religia judaizmu. Jest to bardzo istotny element, który na całe życie naznacza mężczyznę. W czasach zagłady był to bardo często powód do prześladowań .

Antysemityzm współcześnie opiera się na bardzo niewielkim zapoznaniu z religią i tradycją narodu żydowskiego. Polacy operują stereotypami, które zupełnie nie odzwierciedlają prawdziwej roli Żydów. Przerażająca jest świadomość, iż pomimo życia w wolnym cywilizowanym i europejskim kraju mamy do czynienia z tak bardzo ograniczoną wiedzą społeczeństwa, która na domiar złego przeradza się w nieludzką nienawiść. Antysemityzm w Polsce nie przejawia się bezpośrednio, to raczej ukryte odczucia, anonimowe. Zapewne przyczyną jest przekazywane z pokolenia na pokolenie przekonania o negatywnej roli Żydów w naszym kraju. Ponieważ jesteśmy narodem bardzo konserwatywnym, któremu z trudnością przychodzą wszelkie przejawy tolerancji można z obawą patrzeć w przyszłość, czy stosunek Polaków do Żydów ulegnie poprawie.