Całość literatury klasycznej dzieli się na trzy główne rodzaje- epikę, lirykę i dramat. Rodzaje wydzielone zostały ze względu na pewne charakterystyczne, wyróżniające cechy budowy dzieła. Jedną z najbardziej widocznych cech każdego gatunku, determinujących jego przynależność rodzajową jest typ podmiotu literackiego. W przypadku rodzajów gramatycznych będzie to bezpośrednie dopuszczenie do głosu postaci występujących w dziele (brak jednego podmiotu wypowiadającego jak podmiot liryczny w liryce czy "zbierający" całość wypowiedzi narrator w epice). Tragedia- obok komedii jest gatunkiem zawierającym się w rodzaju dramatycznym. Gatunki literackie, aż do epoki romantycznej, gdzie zdecydowane podziały gatunkowe zostały zatarte, podlegały ścisłym normom i wyznacznikom dotyczącym ich tematyki, stylu językowego jako wyboru dokonywanego w materiale językowym użytym do ich konstrukcji oraz rozmiarów. Antyk wytworzył w swojej kulturze literackiej podstawowe, klasyczne gatunki literackie. Zostały one opisane w "Poetyce" przez Arystotelesa. "Poetyka" i zawarte w niej zasady konstrukcji dzieła były obowiązujące w literaturze cywilizacji europejskiej aż do epoki romantycznej, stanowiły najdoskonalszy i podstawowy "podręcznik" z przepisami na stworzenie klasycznych gatunków literackich (stąd poetykę Arystotelesowską określa się mianem normatywnej-określającej normy, według których powinno się tworzyć dzieło w danym gatunku. Obok poetyk normatywnych pojawiły się także z czasem poetyki opisowe- tzn. opisujące już powstałe dzieła i na podstawie dzieł najbardziej reprezentatywnych określające cechy gatunkowe tworzonych w ten sposób form literackich). Oczywiście należy zaznaczyć, że od epoki antycznej, każdy następny etap rozwoju kultury literackiej wprowadzał do paradygmatu gatunków literackich swoje własne, charakterystyczne dla siebie formy (np. średniowieczny moralitet).

Powstanie tragedii antycznej w formie, w jakiej opisał ją wielki grecki filozof w swojej "Poetyce" i jaką znamy ją dzisiaj poprzedziły formy prostsze, bardziej pierwotne, związane z kultem Dionizosa. Wiedzę na ten temat czerpiemy dziś także z Arystotelesowskiej "Poetyki", ponieważ dotarcie do prawdziwych prapoczątków gatunku nie jest już dzisiaj możliwe. Wskazuje na nie jednak etymologia nazwy gatunku- tragedia, zawierająca w sobie rdzenie dwóch greckich słów: tragos- oznaczające kozła- i ode- pieśń. Termin możemy więc tłumaczyć luźno jako "pieśń kozła", co potwierdza związek z kultem wspominanego boga winnej latorośli i płodnej przyrody oraz związanych nierozerwalnie z płodnością- życia i śmierci. Kozioł był najbardziej typową ofiarą składaną Dionizosowi podczas poświęconych mu świąt - tzw. Dionizji Wielkich wiosennych, obchodzonych w miastach, gdzie czczono boga barwnymi pochodami i ucztami oraz występami męskich i chłopięcych chórów wykonujących dytyramby oraz odgrywających tragedie, dramaty satyrowe i komedie, i małych jesiennych, a właściwie jesienno-zimowych (przełom grudnia i stycznia) typowych dla attyckiej wsi, a związanych z otwieraniem pierwszych dzbanów z młodym winem. Podczas małych Dionizji również składano w ofierze kozła, a jego krwią skrapiano nowe pędy w winnicach, aby zapewnić sobie przyszłoroczną przychylność boga i urodzaj. Te święta również obfitowały w zabawy i przedstawienia.

Z tych właśnie pieśni- dytyrambów na cześć Dionizosa śpiewanych przez korowody przebrane za satyrów zespoły rozwinęła się późniejsza tragedia grecka. Drugim jej źródłem są dramaty satyrowe - pierwociny komedii, zabawne opowieści bazujące na tematyce mitologicznej.

Ewolucja gatunku wyglądała następująco: po pierwsze z chóru musiał zostać wyodrębniony podmiot wypowiadający- aktor. Poeta żyjący około połowy szóstego wieku przed naszą erą - Tespis - wprowadził pierwszego aktora, wyróżniając także przewodnika chóru - koryfeusza. W ten sposób mógł wprowadzić kolejny element, bez którego nie wyobrażamy sobie dzisiejszych gatunków dramatycznych - dialog rozwijany między aktorem, przewodnikiem i chórem. Rozwojowi formalnemu towarzyszyła również ewolucja tematyczna. Pierwotna tematyka Dionizyjska, wynikająca z religijnego przeznaczenia tych utworów ku czci Dionizosa została rozwinięta przez wprowadzanie wątków z innych mitów. W oczywisty sposób skutkowało to także zmianami w samym chórze, który nie był już grupą satyrów, ale zespołem postaci związanych z określonym mitem. To z kolei przyczyna wprowadzenia do tragedii masek i kostiumów na przełomie szóstego i piątego wieku. Tragedie wystawiać mogli jedynie mężczyźni, oni więc także musieli odgrywać role kobiece. Swoje role - dla podkreślenia niezwykłości odgrywanych postaci - wykonywali w butach z koturnami, przez co zyskiwali nienaturalny jak na zwykłego śmiertelnika wzrost. Dialogowość dramatu rozwijała się w miarę wprowadzania kolejnych aktorów - drugiego wprowadził Ajschylos, trzeciego - najsłynniejszy tragik grecki, Sofokles. Klasyczna tragedia od innowacji Sofoklesa nie wprowadzała kolejnych aktorów, i tak, oprócz chóru na orchestrze nie mogło jednocześnie przebywać więcej niż trzech aktorów. Za sprawą wymienionych powyżej wielkich tragików (a także trzeciego z wielkich: Eurypidesa), piąty wiek przed naszą erą to wielki wiek tragedii greckiej, w którym gatunek ten przeżywa swój największy rozkwit. Wtedy właśnie powstają najsłynniejsze dzieła czasów. Tragedia piątego wieku, jako rozwinięty i ukształtowany gatunek dramatyczny, nie zerwała jednak ze swoimi dionizyjskimi korzeniami. Świadczy o tym ogromna rola chóru, stałego elementu utworu, który komunikował się zarówno z aktorem - bohaterem historii, napominając go, wskazując rozwiązania zgodne z moralnością, jak i z publicznością - wyjaśniając akcję, opowiadając o wydarzeniach z przed zasadniczej akcji, o przyczynach postępowania, wprowadzając dodatkowe, konieczne dla zrozumienia utworu informacje oraz również napominając (napominanie wynika przede wszystkim z religijnej funkcji gatunku, która realizowała się tak poprzez zapoznawanie publiczności z historiami bogów, jak i wskazywanie właściwych ścieżek postępowania). Typy postaci- chór, bogowie, aktorzy miał swoje odbicie w budowie samego teatru, gdzie dla każdej z tych kategorii postaci przewidziane było osobne, ściśle oznaczone miejsce.