Papież Grzegorz VII i jego "Dictatus Papae"

1. Sam Bóg założył Kościół Rzymski

2. Jedynie biskup rzymski ma prawo do godności biskupa powszechnego

3. Na urząd mianuje wyłącznie biskup rzymski i także on ma prawo do zdjęcia z urzędu

4. Podczas synodu przewodniczącym wszystkich biskupów jest legat papieski, ma prawo nakazać im złożenie urzędu chociaż jest niższy rangą

5. Dygnitarze kościelnie nieobecni mogą być pozbawieni godności przez papieża

6. Ci, których dotknęła klątwa papieska nie mogą znajdować się w jednym domu z innymi

7. Wyłącznie sam papież może w określonym czasie tworzyć nowe prawo, współtworzyć kolejne gminy katolickie, zakładać opactwa złożone z kanoników, scalać uboższe biskupstwa a te zamożniejsze dzielić

8. Jedynie papież ma prawo do posługiwania się insygniami cesarskimi

9. Każdy książę powinien całować jedynie stopy papieża

10. Podczas modlitw w kościołach wspominać można tylko imię papieskie

11. W Kościele istnieje tylko jeden papież i tylko on ma prawo do tego tytułu

12. Ma wpływ na władców, w tym także cesarzy, których może detronizować

13. Tylko on może, jeśli zachodzi taka potrzeba, przenieść biskupa do innej diecezji

14. Ma prawo do wszelkich nominacji kościelnych

15. Osoba duchowna mianowana przez papieża ma zakaz służenia w wojsku oraz przyjmowania wyższych stopni z rąk innego dostojnika kościelnego

16. Tylko za zgodą papieża synody nazywane są powszechnymi

17.Wszystkie przepisy i prawa kościelne zyskują na znaczeniu i wadze jedynie za wolą i poparciem papieża

18. Decyzje papieskie nie mogą zostać unieważnione, natomiast on sam ma prawo zdewaluować postanowienia każdej innej osoby

19. Nikt nie ma prawa go sądzić

20. Nikt nie może przy pomocy sądu skazać osoby apelującej do siedziby papieża.

21. Wszystko co w decydujący sposób dotyczy kościołów musi być przedstawione stolicy apostolskiej

22. Stolica apostolska oraz całe ciało Kościoła rzymskiego według Pisma Świętego są nieomylne na wieki

23. Każdy następca Św. Piotra, tradycyjnie nawiązując do jego świętość, wybrany w sposób kanoniczny, po śmierci będzie święty, o czym zaświadczył św. Eunodiusz (*), biskup pawijski, co potwierdzają niektórzy Ojcowie Kościoła, i o czym wspominają dekrety świętego papieża Symacha.

24. Z jego polecenia i przyzwolenia poddani mogą składać apelacje

25. Aby odwołać ze stanowiska biskupa lub też przywrócić go do urzędu, papież nie potrzebuje synodu

26. Katolikiem może się nazywać tylko ta osoba, która wierzy w Kościół Rzymski i godzi się z jego zasadami

27. Papież ma prawo zwolnić z posłuszeństwa sobie bezecnej