Prędkością nazywa się zmianę położenia ciała w danej jednostce czasu. Rozróżnia się dwa pojęcia: prędkość chwilową orz prędkość średnią.

Prędkość chwilowa jest to pierwsza pochodna drogi względem czasu. Można to zapisać jako:

Pojęcie to wprowadza się w momencie, gdy prędkość ciała nie ma stałej wartości.

Jeżeli nie można dokładnie określić zależności drogi od czasu w danym momencie wygodne jest posługiwać się pojęciem prędkości średniej. Jest to stosunek drogi do czasu , w którym została ona przebyta. Zależność tą przedstawia równanie:

Przyspieszeniem nazywa się szybkość zmian prędkości. Gdy tempo zmian prędkości ciała ma stała wartość oznacza to, ze przyspieszenie jest stałe. Można wtedy zapisać, że jest równe:

Natomiast gdy przyspieszenie ulega zmianie to należy wprowadzić pojęcie przyspieszenia chwilowego. Jest to pierwsza pochodna prędkości po czasie.

Ruch jest zjawiskiem względnym. To czy dany obiekt spoczywa czy też znajduje się w ruchu zależy od wyboru układu odniesienia. Jeżeli obserwatorzy danego obiektu będącego w ruchu poruszają się względem siebie to będą oni przypisywać temu obiektowi różne prędkości. Różnica będzie zawsze równa prędkości względnej tych obserwatorów. Natomiast zmiana prędkości obiektu czyli przyspieszenie będzie miało dla obu obserwatorów taką sama wartość. Stąd wniosek, że przyspieszenie obiektu jest takie samo we wszystkich układach odniesienia, które poruszają się względem siebie ze stałymi prędkościami.

Wyróżnia się kilka rodzajów ruchów. Jednym z nich jest ruch jednostajny prostoliniowy. Jeśli dane ciało porusza się tym ruchem to znaczy to , że ma ono stałą prędkość , a tor tego ruchu jest linia prostą.

Innym rodzajem ruchu jest ruch jednostajnie zmienny. Jest to ruch odbywający się ze stałym przyspieszeniem. I teraz w zależności od zwrotu wektora przyspieszenia wyróżnia się ruch jednostajnie przyspieszony lub jednostajnie opóźniony.

Jednostki fizyczne

W 1971 roku zostało wybranych siedem podstawowych jednostek fizycznych. Stanowią one podstawę tzw. Międzynarodowego Układu Jednostek czyli Układu SI. Są to:

* metr - jednostka długości

* kilogram - jednostka masy

* sekunda - jednostka czasu

* amper - jednostka natężenia prądu elektrycznego

* kelwin - jednostka temperatury

* mol - jednostka liczności materii

* kandela - jednostka światłości.

Inne jednostki podawane jako jednostki z układu SI wynikają z wyżej wymienionych wielkości.

Wzorce miar

  • wzorzec długości - pierwszy międzynarodowy wzorzec długości stanowiła sztabka ze stopu platynowo - irydowego. Miała ona wygrawerowane dwie linie i właśnie odległość między nimi w temperaturze zera stopni C przyjęto jako 1 metr.
  • wzorzec masy - jest to platynowo - irydowy walec, któremu przypisano masę jednego kilograma.
  • wzorzec czasu - międzynarodowym wzorem do wyznaczenia jednostki czasu czyli sekundy jest zegar cezowy.