Punktem materialnym umownie nazywa się ciało posiadające masę, ale nie mające objętości. Zatem ciało takie nie może obraca się wokół własnej osi ani wykonywać ruchu drgającego.

W opisie ruchu punku materialnego pojawiają się następujące wielkości: przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie.

Prędkość określa szybkość zmiany położenia punku materialnego w danym czasie.

Prędkość jest wielkością wektorową. Wyróżnia się prędkość średnią i prędkość chwilową.

Prędkość średnia wyrażona jest wzorem:

gdzie to wektor przemieszczenia, a to przedział czasu.

Jeżeli ruch punktu materialnego odbywa się w ten sposób, że jego prędkość średnia w różnych przedziałach czasu nie jest jednakowa, wtedy wprowadza się pojęcie prędkości chwilowej:

Gdy prędkość punktu zmienia się jednostajnie w czasie to porusza się ono ze stałym przyspieszeniem. Jeśli jest ono większe od zera to jest to ruch jednostajnie przyspieszony, a jeśli mniejsze to jednostajnie opóźniony.

Przyspieszenie można zdefiniować jako szybkość zmian prędkości ciała w czasie.

Przyspieszenie średnie można wyrazić wzorem:

I podobnie jak w przypadku prędkości, jeśli przyspieszenie zmienia się w czasie to konieczne jest wprowadzenie przyspieszenia chwilowego:

Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem jednostajnie zmiennym to prędkość można zapisać jako:

 

Natomiast wektor położenia będzie opisany następującym równaniem:

W powyższych wzorach vto prędkość początkowa, a r to początkowe położenie.

Druga zasada dynamiki Newtona dla ruchu punku materialnego przyjmuje postać: