I zasada dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona jest nazywana zasadą bezwładności ciał. Głosi ona, że ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

Zasada ta określa, że ciało nie zmienia swojego ruchu, jeżeli nie działa na nie żadna siła. Jest to zasada bezwładności, która mówi, że ciała dążą do zachowania swojego dotychczasowego ruchu. Układy, w których jest spełniona zasada bezwładności, to znaczy takie, w których ruch ciał jest stały i zostaje zachowany, nazywane są układami inercjalnymi.

II zasada dynamiki Newtona

II zasada dynamiki Newtona mówi nam, że ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała: a = F/m.

Zasada ta określa nam pojęcie siły oraz przyspieszenia. Przyspieszenie jest to zmiana prędkości w jednostce czasu: a = Du/Dt. Siła jest to wielkość, której działanie powoduje zmianę stanu ciała. Siła o wartości jednego niutona (1 N = 1 kg×m/s2)odpowiada wartości siły, pod wpływem której ciało o masie 1 kg porusza się z przyspieszeniem 1 m/s2.

II zasada wprowadza też pojęcia masy jako miary bezwładności ciał: im większa masa, tym trudniej zmienić ruch ciała, a więc tym bardziej jest spełniona zasada bezwładności.

III zasada dynamiki Newtona

III zasada dynamiki Newtona jest nazywana zasadą akcji i reakcji. Mówi ona, że jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Zasada akcji i reakcji mówi, że dwa ciała, niezależnie od ich mas, oddziałują na siebie wzajemnie z taką samą siłą. Ruch ciał pod wpływem tej siły jest różny - ciało bardziej bezwładne (o większej masie) przyciąga ciało o mniejszej bezwładności (mniejszej masie).