Wzory:

Siła: F = m*a → a=F/m

Jednostka siły: 1 Newton [N] = [kg*m/s2]

Prędkość [m/s]: v = s/t; v = a*t

Droga [m]: s = v*t; s = a*t2/2

Czas [s]: t = s/v

Przyśpieszenie [m/s2]: a = v/t

Swobodne spadanie: a = g, s = h → F = m*g; v = g*t; h = g*t2/2

Pęd [kg*m/s]: p = m*v

Zasada zachowania pędu; ppocz = pkonc;

Ruch po okręgu:

Okres ruchu: T

Prędkość liniowa: v = 2*π*r/T

Prędkość kątowa (częstość kołowa): ω = 2*π/T

Dynamika - dział fizyki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił.

Wektor - wielkość posiadająca kierunek, zwrot i długość (wartość), np.: siła, prędkość, pęd.

Wypadkowa siła - suma sił działających na ciało.

Iloczyn masy i prędkości określamy mianem pędu.

Tarcie - siła przeciwdziałająca ruchowi ciała po powierzchni lub w danym ośrodku. Główną przyczyną powstawania tarcia jest nierówność powierzchni, lub zawartość ośrodka.

Trzy zasady dynamiki:

I zasada dynamiki - Jeśli na ciało nie działają żadne siły, lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada dynamiki - Siła działająca na ciało jest proporcjonalna do iloczynu masy tegoż ciała i przyśpieszenia jakie nabiera: F = m*a

III zasada dynamiki - Jeśli ciało A działa pewną siłą na ciało B, to ciało B również działa na ciało A siłą o tej samej wartości, ale o przeciwnym zwrocie. FAB = -FBA. Akcja = Reakcja.

Ruch obrotowy - w ruchu tym wartość prędkości liniowej się nie zmienia, a zmienia się tylko jej kierunek, jednak zawsze tworzy kąt prosty z promieniem okręgu (jest styczny do okręgu) po którym ciało się porusza

Prawo powszechnego ciążenia (grawitacja) - wartość siły z jaką oddziałują na siebie dwa ciała obdarzone masą jest proporcjonalna do iloczynu tych mas, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich wzajemnej odległości.

Swobodne spadanie - prędkość spadającego ciała w polu grawitacyjnym NIE zależy od masy tego ciała.

Odrzut ciała - jest wynikiem bezpośrednio działania II zasady dynamiki, jeżeli powstaje akcja, zawsze musi jej towarzyszyć reakcja. Ciało działając siłą akcji na inne ciało, doznaje działania siły reakcji o kierunku przeciwnym do siły akcji, powodując w ten sposób efekt odrzutu.

Ruch obrotowy Ziemi - Ziemia obraca się wokół Słońca, ponieważ działa na nią siła grawitacji i aby nie zderzyła się ze Słońcem to musi krążyć wokół Słońca doznając w ten sposób działania siły odśrodkowej, która równoważy działanie siły grawitacji.

Gwiazda - olbrzymi obłok gazowy znajdujący się w przestrzeni kosmicznej, świecący dzięki reakcjom zachodzącym w jej wnętrzu.

Planeta - ciało niebieskie, nie świeci, dużo mniejszy obiekt od gwiazdy, może krążyć wokół określonej gwiazdy, tak jak to jest w przypadku Ziemi.