Naczyniem połączonym nazwiemy przynajmniej dwa różne naczynia połączone ze sobą w taki sposób, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego do drugiego poprzez połączenie znajdujące się na dnie każdego z nich, przy czym w stanie równowagi ciśnienie hydrostatyczne cieczy w pierwszym naczyniu jest takie same jak w drugim. Prawo naczyń połączonych mówi właśnie o tym, że jeżeli dwa (lub więcej) naczynia połączymy ze sobą w taki sposób, by ciecz mogła przepływać swobodnie z jednego naczynia do drugiego, to otrzymamy naczynia połączone. Jeśli naczynia połączone napełnione są tą samą cieczą, to poziomy cieczy są równe. W stanie równowagi w naczyniach połączonych ciśnienia hydrostatyczne są takie same. Działa to tak, że jeśli do jednego z ramion naczyń połączonych nalejemy np. wodę to przepłynie ona natychmiast do pozostałych ramion i poziom wody we wszystkich ramionach będzie taki sam. Wynika to z wspomnianego wcześniej warunku równowagi cieczy w naczyniach połączonych. W przypadku gdy w naczyniach połączonych znajdują się dwie różne ciecze (nie mieszające się), warunek równowagi ciśnień jest słuszny wtedy gdy wybrany poziom przechodzi przez tę sama ciecz we wszystkich ramionach.

Mechanizm naczyń połączonych znalazł różnorodne zastosowania. Po pierwsze, używany jest w budowie struktur sieci wodociągowych dostarczających wodę do mieszkań (woda ta przepływa wtedy, gdy zbiornik w wieży ciśnień znajduje się powyżej wysokości budynku). Ponadto, poziom cieczy w zbiorniku wskazywany jest przez wodowskaz w kotłach instalacyjnych centralnego ogrzewania. Kolejnym mechanizmem wykorzystującym naczynia połączone jest śluza, która łączy zbiorniki o różnym poziomie wody. Ten sam rodzaj mechanizmu jest w konewce czy czajniku (zwykłym oraz elektrycznym, gdzie mamy do czynienia z analogicznym do wcześniej wymienionego wodowskazem). Także w studni artezyjskiej (powstałej przez wywiercenie otworu sięgającego aż do głęboko położonych warstw wodonośnych, w których woda znajduje się pod pewnym ciśnieniem hydrostatycznym; woda z takiego odwiertu wypływa samoczynnie) czy poziomnicach. Naczynia połączone są wykorzystywane również do wyznaczania gęstości jednaj cieczy przy znajomości gęstości drugiej cieczy lub do pomiaru ciśnienia atmosferycznego (barometry).