ENERGIA I PĘD - WZORY, OZNACZENIA I JEDNOSTKI

**Znak → przy oznaczeniu oznacza wektor**

1) PRACA - J ( kg ·  m²/s²)

W=F·IΔr→I·cos∠(F→,Δr→)

W - praca wykonana przez ciało

F - siła działająca na ciało 

Δr (wektor) - przemieszczenie ciała (powinna byc strzałka nad r)

∠ - kąt miedzy wektorem siły i wektorem ruchu ciała (wektor przemieszczenia)

*IΔrI - jest to wektor przemieszczenia, jako że przemieszczenie może być ujemne (zamiennie używa się drogi), przedstawia się go w wartości bezwzględnej, czyli w zapisie liczbowym ma dodatnią wartość

2) MOC - Watt (kg·m²/s³)

P=W/Δt=F·v

P - moc ciała

W - praca wykonana przez ciało

Δt - czas w jakim praca została wykonana

F - siła działająca na ciało

v - prędkość ciała

3) Energia mechaniczna - J ( kg ·  m²/s²)

E+ Ek = Emech

*Nie warto rozpisywać energii potencjalnej na jej właściwy wzór, ponieważ istnieją różne rodzaje energii potencjalnej (jednak przeważnie mówiąc o energii potenjalnej mamy na myśli energię potencjalną grawitacji)

Zasada zachowania energii mechanicznej - Jeżeli na układ nie działa żadna siła zewnętrzna (układ izolowany), a ciała w układzie oddziałują jedynie siłami grawitacji lub/i sprężystości to całkowita energia mechaniczna  tego układu jest stała.

4) Energia kinetyczna - J ( kg ·  m²/s²)

Ek=½mv²

Ek - Energia kinetyczna

m - masa ciała

v - prędkość ciała

5)Energia potencjalna (grawitacji) - J ( kg ·  m²/s²)

Ep=mgh

Ep - Energia potencjalna

m - masa ciała

g - przyśpieszenie ziemskie

h - wysokość na jakiej znajduje się ciało

6)Energia potencjalna (sprężystości) - J ( kg ·  m²/s²)

Eps=½kx²

Eps - Energia potencjalna sprężystości

k - współczynnik sprężystości

x - wydłużenie sprężyny

7) Związek między energią a pracą (Gdy wykonujemy pracę nad ciałem, zwiększamy jego energię.)

ΔE =W

8) Pęd ciała - kg · m/s

p→ = m · v→

p (wektor) - pęd ciała

m - masa ciała

v (wektor) - prędkość ciała

Zasada zachowania pędu - Jeżeli na ciała oddziałujące ze sobą nie działają żadne siły zewnętrzne i na skutek wzajemnego oddziałowania zmieniły się pędy każdego z ciał to całkowity pęd układu się nie zmienia.