Co to jest energia kinetyczna?

Energia kinetyczna jest to energia jaką posiada ciało poruszające się względem pewnego punktu odniesienia. Zwyczajowo energię kinetyczną oznacza się symbolem EK. Energia kinetyczna jaką posiada ciało może zostać zamieniona na inne formy energii, lub też może zostać przekazana innemu ciału (np. na skutek zderzenia z nim). Energia kinetyczna może zostać zużyta na wykonanie pewnej pracy, np. na wprawienie w ruch innego ciała, lub pokonanie tarcia. Aby ciało nabyło pewnej energii kinetycznej, należy wykonać pracę na tym ciele równą co do wartości tej energii:

EK = W

Energia kinetyczna ciała o masie m, poruszającego się z prędkością v wyraża się wzorem:

EK = ½ m v2

Energię kinetyczną wyraża się w dżulach [J]

[J] = [kg] * [m2/s2]

Przykład:

Ciało o masie 5 kg porusza się z prędkością 10 m/s. Wówczas jego energia kinetyczna wynosić będzie:

EK = ½ * 5 [kg] * 100 [m2/s2] = 250 [J]