Na początek kilka faktów z życia Newtona

Isaac Newton był fizykiem angielskim, jednym z najwybitniejszych wielkich umysłów wszechczasów. Przyszedł na świat w 1643 roku w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire. Rodzina Newtonów należała do średnio zamożnych. Ojciec Izaaka był farmerem. Niestety zmarł przed jego narodzinami. Matka przez trzy lat wychowywała chłopca samotnie, po czym powtórnie wyszła za mąż. Postanowiła wtedy oddać Isaaca na wychowanie babci. Gdy jednak ojczym chłopca zmarł wrócił on z powrotem do matki. Jednak szybko okazało się, że Isaac nie spełnia jej oczekiwań. Matka miała bowiem nadzieję, że młody Isaak pomoże jej w pracach gospodarskich. Chłopiec jednak nie interesował się w ogóle gospodarstwem, nie wyrażał nawet chęci jakiejkolwiek nauki w tym kierunku. Dlatego zadecydowano o powrocie chłopca do szkoły, żeby mógł odpowiednio przygotować się do studiów. Stało się to za sprawą wuja chłopca. W roku 1661 Isaac podjął studia na uniwersytecie w Cambridge, które ukończył w 1665 roku. Po zakończeniu studiów pragnął pozostać na uniwersytecie, niestety z powodu zarazy uczelnia została zamknięta. Młody Isaac wrócił wtedy w rodzinne strony. Nie zaprzestał jednak zajmowania się nauką. Prowadził obserwacje i badania dotyczące m.in. grawitacji. Analizom poddawał również światło. Gdy zaraza została zwalczona Newton powrócił do Cambridge i tam też dwa lata po zakończeniu studiów został członkiem Trinity, a w 1669 roku powierzono mu katedrę profesora matematyki. Stanowisko to zachował do roku 1701, ale dużo wcześniej przerwał pracę naukową. Przeniósł się bowiem do Londynu gdzie podjął pracę w mennicy królewskiej. W 1698 roku został przełożonym mennicy. Przyczynił się w ogromnej mierze do przeprowadzenia reformy monetarnej i za tą pracę przyznano mu w 1705 roku tytuł szlachecki. Od roku 1703 Newton stał na czele Towarzystwa Królewskiego. Newton zmarł w Londynie w 1727 roku. Jego ciało złożono w Opactwie Westminster.

Od najmłodszych lat Newton był bardzo zamknięty w sobie. Bardzo długo pracował nad swoimi teoriami, ciągle wydawało mu się, że występują w nich niedociągnięcia. Poza tym obawiał się, że ktoś może ukraść jego pomysły. Dlatego nie chciał dzielić się z nikim swoimi teoriami, dopóki nie zostaną dopracowane wszystkie niedociągnięcia. Z tegoż powodu opóźniał publikacje prac na temat swoich spektakularnych odkryć. Dlatego ukazywały się drukiem dopiero po kilku latach od napisania pierwotnej wersji.

Isaac Newton zajmował się także pracami w dziedzinie alchemii, która w tamtych czasach uważana była jeszcze za gałąź nauki.

Największym dziełem Newtona jest niewątpliwie "Philosophiae Naturalis Principia mathematica". To opracowanie zawierała teorię grawitacji oraz prawa ruchu. Dzieło to zostało opublikowane dzięki namowom Edmunda Halleya. Zapoznał się on z praca Newtona i zauważył, że uczony udowodnił coś bardzo ważnego, mianowicie sposób wyjaśnienia istoty orbit planetarnych. Odkrycia tego dokonał prawdopodobnie jeszcze w czasie zarazy kiedy to przebywał w domu rodzinnym. Fakt ten potwierdzają późniejsze notatki uczonego, w których opisywał swoje przemyślenia z tamtego okresu. Stąd wiadomo, że jednym z problemów nad którym pracował był rachunek różniczkowo - całkowy.

Również za namową Halleya w latach osiemdziesiątych siedemnastego wieku ukazała się książka , w której zawarta była zarówno teoria grawitacji jak i prawa rządzące ruchem ciał, które stały się fundamentem dla współczesnej fizyki.

Isaac Newton badał również naturę światła. Traktował światło jako strumień poruszających się cząstek. Swoje rozważania zawarł w pracy "Optyka". Praca ta również ukazała się drukiem z dużym opóźnieniem . Tym razem przyczyną były nie wątpliwości samego Newtona , ale jego spór z innym uczonym, Robertem Hookiem. Uczony ten twierdził, że większość dokonań Newtona było możliwe dzięki wcześniejszym pracom samego Hooka. Spór ten bardzo zaważył na późniejszym zachowaniu Newtona. Od tego momentu Newton zaprzestał uczestnictwa w debatach naukowych i nigdy nie dzielił się już swoimi pomysłami naukowymi. Wprawdzie zdecydował się na publikację swojego największego dzieła czyli "Philosophiae Naturalis Principia mathematica" ale z pozostałymi odczekał do czasu śmierci Hooka. Dlatego też "Optyka" ukazała się drukiem dopiero w roku 1704.

Teoria o korpuskularnej budowie światła obowiązywała, dopóki nie została udowodniona dwoista natura światła czyli że światło raz można uważać za korpuskuły a innym razem traktować jako fale. Dowodów na falową naturę światła dostarczyli przeszło sto lat później dopiero Thomas Young oraz Augustyn Fresnel. Ponadto Newton odkrył i opisał zjawisko zwane interferencją.

Uczony stworzył również rachunek całkowy i różniczkowy. Uchodzi również za twórcę tzw. metody stycznych, czyli metody przybliżonego rozwiązywania równań.

Isaak Newton uważany jest za największego uczonego w historii. Stworzył bowiem podwaliny pod rozwój całej współczesnej fizyk. Ukazał naukowcom uniwersalność praw fizycznych, które dotyczą zarówno obiektów o dużych rozmiarach jak i elementów mikroświata.

Isaac Newton jest autorem trzech zasad rządzących ruchem ciał. Zostały one nazwane "zasadami dynamiki Newtona".

I zasada dynamiki dotyczy sytuacji, gdy na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się. Wtedy ciało będzie pozostawało w spoczynku lub będzie się poruszało ruchem jednostajnym prostoliniowym ( przyspieszenie jest równe zero).

II zasada dynamiki natomiast mówi, że jeśli wypadkowa siła działająca na ciało jest różna od zera, to nadaje ona ciału przyspieszenie a, które jest wprost proporcjonalne do tej siły F i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała m. Ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym. W zależności od zwrotu przyspieszenia będzie to ruch jednostajni przyspieszony lub jednostajnie opóźniony.

Następuje tutaj odróżnienie masy grawitacyjnej od masy bezwładnej. Masa grawitacyjna czyli ciężar jest reakcją ciała na działanie siły ciężkości natomiast masa bezwładna związana jest z przyrostem przyspieszenia pod wpływem dowolnej, działającej na ciało siły.

III zasada dynamiki dotyczy wzajemnych oddziaływań między ciałami. Mówi, że jeśli jedno ciało oddziałuje na drugie ciało z pewna siłą to drugie ciało również oddziałuje na ciało pierwsze z taką samą siłą co do wartości lecz przeciwnie skierowaną.

Newton jest też autorem chyba najbardziej fundamentalnego prawa - prawa ciężkości. Na podstawie licznych obserwacji własnych oraz wielu astronomów m.in. Kopernika, Galileusza i Keplera uczony stwierdził, że każde dwa ciała, które posiadają masę będą się wzajemnie przyciągać siłą grawitacyjną, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Potem okazało się, że prawo ciężkości stanowi poprawny opis słabego pola grawitacyjnego. W pewnych sytuacjach konieczny jest ściślejszy opis zjawisk grawitacyjnych. Z tym związana jest ogólna teoria względności Einsteina.