TKANKI ROŚLINNE:

 • TKANKA Tkanka zespół komórek o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, pełniących te same określone funkcje w organizmie. Tkanki są materiałem budulcowym organów lub narządów.
  Czytaj dalej Słownik biologiczny
  OKRYWAJĄCA
 • TKANKA MIĘKISZOWA
 • TKANKA WZMACNIAJĄCA
 • TKANKA PRZEWODZĄCA

PODZIAŁ TKANEK ROŚLINNYCH:

 • TKANKI TWÓRCZE (MERYSTEMY)
 • TKANKI STAŁE
    • Tkanka okrywająca (skórka, korek),
    • Tkanka miękiszowa,
    • Tkanka wzmacniająca (zwarcica, twardzica),
    • Tkanka przewodząca (łyko, drewno),

TKANKI TWÓRCZE (MERYSTEMY)

Jest to zespół komórek, które dzielą się i dostarczają rosnącej roślinie nowych komórek, z których następnie powstają różne tkanki. Wśród tkanek twórczych można wyróżnić:

 • merystemy Merystemy tkanki twórcze u roślin. Komórki merystemów są niewielkie, niezróżnicowane, mają cienkie ściany komórkowe, gęstą cytoplazmę. Dzięki zdolności do podziałów merystemy zapewniają ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wierzchołkowe lub inaczej szczytowe znajdują się na wierzchołku pędu lub korzenia powodując na długość,
 • merystemy wystawkowe występują w łodygach traw i są odpowiedzialne za  wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny na długość,
 • merystemy boczne powodują przyrost na grubość.

TKANKI STAŁE

Tkanki te nie mają zdolności podziałów.

TKANKA OKRYWAJĄCA

FUNKACA

 • oddzielają wnętrze rośliny od środowiska zewnętrznego,
 • są łącznikiem między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym rośliny.

BUDOWA

 • epiderma Epiderma Synonim skórki, tkanki okrywającej nadziemne części roślin. Synonim naskórka jednowarstwowego, pokrywającego ciało bezkręgowców. Synonim naskórka wielowarstwowego, pokrywającego ... Czytaj dalej Słownik biologiczny czyli skórka okrywa organy roślin wieloletnich i całe rośliny zielne,
 • zbudowana jest z jednej warstwy żywych i ściśle przyległych do siebie komórek,
 • ściany komórek skórki graniczące z wnętrzem rośliny są cienkie, celulozowe zaś te które graniczą ze środowiskiem zewnętrznym są grube i przesycone kutyną i woskiem (substancjami tłuszczowymi) a niekiedy nawet substancjami mineralnymi,
 • pojedyncza komórka epidermy wypełniona jest duża wakuolą, w cytoplazmie mogą być także leukoplasty, natomiast chloroplasty Chloroplasty rodzaj plastydów. Organelle komórkowe występujące wyłącznie w komórkach roślinnych i uczestniczące w procesie fotosyntezy. Chloroplasty roślin wyższych mają zwykle kształt ... Czytaj dalej Słownik biologiczny występują wyłącznie u roślin cieniolubnych,
 • wytworem skórki są aparaty szparkowe umożliwiające wymianę gazową. Zbudowane są z dwóch komórek szparkowych o nieregularnie zgrubiałych ścianach, między którymi znajduje się otwór, czyli szparka, przez którą odbywa się wymiana gazowa, czyli wydalany jest tlen a pobierany dwutlenek węgla. Przez szparkę zachodzi proces zwany transpiracją - wyparowywanie wody przez roślinę. Funkcjonowanie szparek zależy od stanu fizjologicznego rośliny oraz od czynników zewnętrznych.
 • wytworem skórki są także włoski pełniące różne funkcje ale przede wszystkim regulują proces transpiracji i pełnia funkcje obronne np. włoski parzące - pokrzywa, włoski czepne - chmiel, przytulina czepna, włoski wydzielnicze - pelargonia , mięta, włoski trawienna - rosiczka.

TKANKA MIĘKISZOWA

FUNKCJA

 • komórki tkanki miękiszowej biorą udział w procesie fotosyntezy, magazynują substancje zapasowe i wodę,

BUDOWA

 • tkanka miękiszowa zbudowana jest z dużych, żywych komórek,
 • ściany komórek budujących tą tkankę są cienkie i celulozowe,
 • wyróżnia się kilka rodzajów miękiszu:
      • asymilacyjny - zawiera dużo chloroplastów, występuje w liściach i łodygach,
      • spichrzowy - znajduje się w bulwach, korzeniach, kłączach, owocach, nasionach,
      • wodonośny - komórki tego miękiszu maja duże wakuole gdyż występuje u roślin gromadzących wodę np. u kaktusów,
      • powietrzny - w przestworach komórkowych gromadzone jest powietrze, występuje u roślin wodnych,
      • wydzielniczy - w komórkach tego miękiszu wydzielane są olejki eteryczne u kopru czy sok mleczny u maku.

TKANKA WZMACNIAJACA

FUNKCJA

 • nadaje roślinom sztywność i elastyczność,
 • chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak złamania, rozerwania,

BUDOWA

 • rozróżnia się dwa rodzaje tkanek wzmacniających zwarcicę (kolenchymę) i twardzicę (sklerenchymę),
 • zwarcica Zwarcica kolenchyma.
  Czytaj dalej Słownik biologiczny
  (kolenchyma) - komórki tej tkanki są żywe i zawierają chloroplasty. Komórki maja wydłużony kształt i celulozową nierówno zgrubiałą ścianę komórkową. Jeśli zgrubienia występują w narożach komórki to  kolenchyma Kolenchyma zwarcica - tkanka wzmacniająca roślinna, zbudowana z żywych komórek posiadających niezdrewniałe, grube lecz zarazem elastyczne celulozowe ściany komórkowe. Układ komórek jest ścisły. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny nazwana jest kątową a gdy zgrubiałe SA ściany styczne mówi się o kolenchymie płatowej,
 • twardzica Twardzica sklerenchyma.
  Czytaj dalej Słownik biologiczny
  (sklerenchyma) - zbudowana jest z martwych komórek. Ściany komórkowe tej tkanki są wysycane ligniną oraz równomiernie zgrubiałe. Twardzica wysteruje w postaci włókien lub komórek kamiennych o zgrubiałych i nieregularnych kształtach. Komórki kamienne występują w łupinach nasiennych i owocniach np. w pestkowcach wiśni, śliwy.

TKANKA PRZEWODZĄCA

FUNKCJA

 • przewodzenie wody, soli mineralnych i produktów asymilacji,

BUDOWA

 • drewno Drewno ksylem - tkanka roślinna przewodząca na duże odległości wodę z solami mineralnymi. ksylem. Potocznie drewnem określa się ksylem wtórny, czyli twardą, zwartą tkankę stanowiącą ... Czytaj dalej Słownik biologiczny (ksylem) - przewodzi wodę i sole mineralne, zbudowane jest z:
      • cewek - są to komórki o wydłużonym kształcie, maja zdrewniałe ściany w których znajdują się lejkowate jamki,
      • naczyń - są typowe dla roślin okrytonasiennych, zbudowane są komórek o zdrewniałych i zgrubiałych ścianach,
      • miękiszu drzewnego - zbudowany jest z żywych komórek i stanowi łączność z innymi żywymi komórkami w roślinie, dodatkowo spełnia funkcje spichrzową,
      • włókien drzewnych - pełnią funkcję wzmacniającą,
 • łyko (floem) - przewodzi asymilaty, zbudowane jest z:
      • rurek sitowych - utworzone są przez tzw. człony rurek sitowych które w ścianach poprzecznych posiadają charakterystyczne pory przez które transportowane są  asymilaty Asymilaty produkty fotosyntezy. Pierwszym produktem cyklu Calvina (fazy fotosyntezy niezależnej od światła) jest aldehyd fosfoglicerynowy, z którego roślina wytwarza wszystkie potrzebne jej ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wytwarzane w liściach a także inne substancje wytwarzane w innych częściach rośliny,
      • miękiszu łykowego - spełnia funkcje spichrzową i pomaga w przewodzeniu asymilatów,
      • włókien łykowych - są to komórki martwe które wzmacniają łyko,
 • drewno i łyko tworzy wiązki przewodzące.