Istnienie każdego organizmu żywego jest uzależnione w mniejszym lub większym stopniu od życia i funkcjonowania innych organizmów. Często współpraca miedzy organizmami żywymi jest tak ścisła , że niektóre gatunki nie mogą istnieć bez obecności tych od których są zależne.

Te zależności międzygatunkowe - zwane symbiozą wykształcają się w toku koewolucji najczęściej dwóch organizmów. Najczęściej zależności między dwoma gatunkami związane są ze zdobywaniem pokarmu.

Symbioza Symbioza współżycie organizmów należących do dwóch różnych gatunków, przy czym albo obydwie strony czerpią z tego układu korzyści, albo przynajmniej jeden z organizmów, nie przynosząc szkody ... Czytaj dalej Słownik biologiczny może występować pomiędzy wszystkimi typami organizmów, tzn. między producentami, konsumentami i reducentami. Współzależności pokarmowe między organizmami mogą być dla nich korzystne, szkodliwe lub obojętne. Typowymi symbiozami są : mutualizm, komensalizm Komensalizm współbiesiadnictwo - typ interakcji międzygatunkowej pozytywnej. Polega na czerpaniu korzyści tylko przez osobnika jednego gatunku. Drugi osobnik innego gatunku nie odnosi korzyści ani ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i pasożytnictwo.

Komensalizm, zwany również współbiesiadnictwem jest zależnością pokarmową między różnymi gatunkami zwierząt , roślin lub zwierząt i roślin. Symbioza ta polega na tym, że jeden organizm korzysta z zasobów pokarmowych drugiego, lecz nie czyni mu w ten sposób krzywdy ale też nie przynosi korzyści.

Przykładem współbiesiadnictwa jest współpraca pomiędzy owadem zwanym rybikiem a gatunkiem mrówek występujących na terenie Ameryki Środkowej. Rybiki żyjąc wśród mrówek korzystają z pokarmu które te gromadzą, nie czyniąc żadnych większych strat.

Ilość pokarmu wyjadanego przez rybiki nie jest duża, w związku z czym mrówki nie cierpią z powodu głodu.

Innym przykładem jest symbioza dwóch roślin- drzew i roślin epifitycznych. Epifity Epifity porośla - rośliny rosnące na innych roślinach, lecz wykorzystujące je tylko jako podpory, zaś odżywiające się samodzielnie. Epifity są bardzo częste na obszarach tropikalnych, gdzie taki ... Czytaj dalej Słownik biologiczny rosną na drzewach korzystając z wody i składników mineralnych spływających z liści i powierzchni kory. Rosnąc na wysokich gałęziach mają lepszy dostęp do światła. Drzewa na których rosną nie ponoszą żadnych strat ale nie mają też żadnych korzyści.

Inne przykłady wpółbiesiadnicwa.

Komensalizmem jest również zjadanie przez hieny resztek pokarmu pozostawionych przez lwa. Ryby Ryby zmiennocieplne kręgowce wodne. Ryby są najliczniejszą gromadą kręgowców. Stanowią ponad połowę wszystkich współcześnie występujących gatunków zwierząt kręgowych. Ryby żyjąc w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny - podnawki pływają zawsze w pobliżu rekina i korzystają z resztek jego pożywienia. Przyczepiające się do skrzeli krabów z rodziny Limulus , niektóre gatunki robaków płaskich żywią się ich pozostałościami pokarmowymi. Kraby służą im też jako środek lokomocji i schronienie.

Czasem komensalizm nie dotyczy zdobywania pokarmu lecz zależność ta związana jest z ochroną osobników przed drapieżnikami. Taki rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny komensalizmu obserwujemy u ryb ukwiałowych z rodzaju Amphiprion . Ryby te kryją się wśród ramion ukwiałów , które są parzące dla innych gatunków. Niektóre z komensali oferują innym gatunkom zabiegi " kosmetyczne" zyskując w ten sposób pokarm. Tak jest w przypadku pewnych gatunków ryb które czyszczą zęby , jamę gębową i łuski rekina z resztek pokarmowych , które następnie same zjadają. Istnieje także pewien rodzaj komensalizmu, w którym jeden osobnik wykorzystuje ciało drugiego jako miejsce gdzie może się schronić. W ten sposób postępują kraby kryjące się w muszlach mięczaków. Czasem jeden z symbiontów wykorzystuje drugiego do celów transportowych, tzn. przyczepiając się do jego ciała lub dostając się do jego wnętrza. Niektóre gatunki ryb przyczepiają się do ciała rekina i przemieszcza się wraz z nim.

W skrajnych warunkach współbiesiadnictwo może przybrać postać pasożytnictwa lub mutualizmu.