1. Właściwą charakterystykę grzybów zawiera zestaw:

 • organizmy autotroficzne, w cyklu rozmnażania występuje przemiana faz jądrowych, ściana komórkowa zbudowana z chityny
 • organizmy heterotroficzne, rozmnażają się bezpłciowo lub płciowo, materiały zapasowe to glikogen i tłuszcze
 • wyłącznie saprofity, brak barwników asymilacyjnych, biorą udział w obiegu biogenów
 • zwykle pasożyty, ściana komórkowa zbudowana z celulozy, rozmnażanie płciowe i bezpłciowe
 • organizmy wyłącznie żyjące w symbiozie, grzybnia zbudowana ze strzępek, tworzą owocniki

2. Budowa strzępek grzybni może być:

 • jedno- lub wielokomórkowa
 • prosta lub rozgałęziona
 • czasami w postaci pączkujących komórek
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Podstawową różnicą odróżniającą grzyby od roślin jest:

 • brak celulozy i materiał zapasowy w postaci tłuszczów
 • ściana komórkowa z chityny i materiał zapasowy w postaci glikogenu
 • zdolność wytwarzania zarodników
 • powszechność rozmnażania płciowego i zdolność do rozmnażania wegetatywnego

4. Wskaż zdanie zawierające nie w pełni prawdziwą informację o grzybach:

 • organizmy plechowe, głównie lądowe, pozbawione jakichkolwiek barwników, heterotrofy
 • saprofity lub pasożyty
 • ich klasyfikacja opiera się na budowie plechy oraz sposobie rozmnażania
 • brak barwników asymilacyjnych, inne barwniki mogą być obecne

5. W mikoryzie ektotroficznej, będącej rodzajem współżycia grzybów i korzeni drzew, strzępki grzybni:

 • wnikają do wnętrza komórek
 • wnikają do systemu przewodzącego
 • wnikają do wnętrza włośników
 • wnikają do przestrzeni międzykomórkowych, oplatając korzenie na zewnątrz

6. Materiał zapasowy grzybów to:

 • glikogen, paramylon
 • tłuszcze, skrobia
 • glikogen, skrobia
 • glikogen, tłuszcze

7. Co to jest plektenchyma?

 • zróżnicowane komórki grzybowe
 • zbita nibytkanka tworząca owocniki grzybów
 • pojedyncze komórki grzybów
 • luźna tkanka tworząca owocniki grzybów

8. Wskaż prawdziwą informację dotyczącą komórek workowców i podstawczaków:

 • wszystkie komórki tych grzybów są jednakowe
 • wszystkie komórki tych grzybów są wielojądrowe
 • w sporoficie tych grzybów występują komórki dikariotyczne
 • w pokoleniu kiełkującym z zarodników występują komórki dikariotyczne

9. Budulec ściany komórkowej grzybów stanowi:

 • substancja, z której zbudowane są również zewnętrzne szkielety owadów
 • substancja, z której zbudowane są również ściany komórkowe roślin
 • pektyna
 • suberyna

10. Jako ruchliwe pływki u grzybów występują:

 • zoospory
 • aplanospory
 • plemniki
 • uwicione komórki jajowe

11. W procesie płciowym łączą się uwicione gamety żeńskie i męskie, o różnych wielkościach. Proces taki nazywa się:

12. Zaznacz poprawne określenie gametangium żeńskiego grzybów:

13. Wskaż prawidłową informację dotyczącą trybu życia grzybów:

 • nieliczne grzyby to fotoautotrofy
 • nieliczne grzyby to chemoautotrofy
 • zdecydowana większość grzybów to pasożyty
 • większość grzybów to saprofity

14. Niektóre grzyby wykorzystywane są do produkcji serów. Są to:

 • drożdże
 • kropidlaki
 • pędzlaki
 • buławinki

15. Środki stosowane do zwalczania grzybów-szkodników to:

16. Proces płciowy zwany oogamią jest specyficzny dla:

 • lęgniowców
 • workowców
 • podstawczaków
 • śluzorośli

17. Typowym pasożytem grzybowym, atakującym liście ziemniaka jest:

 • zrywka
 • buławinka czerwona
 • fitoftora
 • roztoczek

18. Wskaż miejsce, w którym rozwija się sporysz buławinki czerwonej:

 • liście ziemniaka
 • kłosy żyta
 • nawóz
 • źdźbła pszenicy

19. Zaznacz poprawną informację o zarodnikach rdzy źdźbłowej:

 • zarodniki ognikowe atakują liście berberysu
 • zarodniki letnie atakują liście berberysu
 • zarodniki podstawkowe atakują liście berberysu
 • zarodniki podstawkowe atakują liście traw

20. Jakie organizmy wchodzą w skład plechy porostu?

 • glony - brunatnice oraz grzyby - workowce
 • glony - zielenice lub sinice i grzyby
 • glony - zielenicie oraz grzyby - sprzężniaki
 • glony - zielenice oraz grzyby - podstawczaki

21. Jaką formę rozmnażania porostów stanowią urwistki?

 • poprzez aplanospory
 • poprzez zoospory
 • wegetatywną
 • płciową