Błona biologiczna jest bardzo dynamiczna strukturą, gdyż jej składniki są w stanie ciągłego ruchu. Mogą one zmieniać swoje położenie w obrębie obu warstw błonowych.

Podstawowymi związkami budującymi błony komórkowe są białka oraz fosfolipidy. fosfolipidy posiadają charakterystyczna amfipatyczną strukturę. Składają się z hydrofobowej głowy zwróconej na zewnątrz błony oraz z ogonów, znajdujących się wewnątrz struktury.

- siateczka śródplazmatyczna

Stanowi ją bardzo rozbudowany system błon, które dzielą cytoplazmę komórki na pewne obszary. Dzięki niej dochodzi do kompartmentacji komórki, co pozwala na zachodzenie różnych, przeciwnych czasem reakcji chemicznych. W poszczególnych strukturach komórki, otrzymujemy inny skład chemiczny, warunki oraz funkcje.

- plazmalemma

Dzięki tej błonie komórka zyskuje ochronę oraz oddzielenie jej od otoczenia. Błona komórkowa otaczająca komórkę zapewnia odpowiednie środowisko. Przez błonę przechodzą nieograniczenie woda oraz jony.

W błonie komórkowej znajdują się liczne kanały, przez które zazwyczaj na zasadzie transportu aktywnego transportowane są różne substancje.

Błona pełni także funkcję informacyjną, gdyż na jej powierzchni znajdują się białka receptorowe, które dostarczają informacji z zewnątrz.

Rodzaje transportu błonowego:

- przez kanały białkowe,

- przez przemieszczanie się białka,

- obracanie się białka o kat 180 stopni.

- osmoza

Jest to przepływanie przez błonę wody. Przepływ ten odbywa się z obszarów o niższym stężeniu ( z roztworu hipotonicznego) do obszarów o stężeniu wyższym ( do roztworu hipertonicznego). W wyniku procesu dochodzi do rozcieńczenia obu środowisk.

Osmoza zachodzi w korzeniach roślin. U ryb słodkowodnych powoduje napływ wody do ciała a u ryb słonowodnych na zasadzie osmozy woda wypływa z ciała.

- dyfuzja

Jest to przechodzenie cząsteczek z roztworu hipertonicznego do roztworu hipotonicznego.

- transport aktywny

W wyniku tego transportu kierunek przepływu cząsteczek jest przeciwny, do tego w osmozie. Aby doszło do przeniesienia cząsteczki konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilość energii.