Czasu Present Continuous używamy, mówiąc o:

• czynnościach wykonywanych w danej chwili

• czynnościach i sytuacjach tymczasowych

Wzory na tworzenie zdań

• zdania oznajmujące: S+am/is/are+V+ing

przykładowe zdanie: He is running.

• zdania przeczące: S+am/is/are+not+V+ing

przykładowe zdanie: We aren't playing.

• pytania: am/is/are+S+V+ing

przykładowe zdanie: Are you sleeping?

*S-osoba, V+ing-czasownik z końcówką -ing

Typowe określenia czasu: now, at the moment, today