3 TEST A Zadanie 1. 1C2A3E4D Zadanie 2 1club 2titles/literary works/books 3four 4tennis Zadanie 3. 1C2D3E4A Zadanie 4. 1You can’t be 2What’s (What is) 3can I open 4What do you think of/about extra activities Zadanie 5. 1C2E3A4D  Zadanie 6. 1Wednesday (afternoon) 2(school) library 3guitar 4(next-door) neighbour Zadanie 7. 1did not/didn’t pass 2used to be 3I was doing 4Did you hand/give Zadanie 8. 1used to get 2were doing an 3a month ago 4use to read           UNIT 3 TEST B Zadanie 1. 1B2E 3A4C Zadanie 2. 1surprised 2(very) active 3literature) competition 4Thursday(s) Zadanie 3. 1E2C3B4A Zadanie 4. 1agree (with you) 2can I close/shut 3do you think (of/about) her 4in my/from my point of Zadanie 5. 1E2A3C4B Zadanie 6. 1Thursday 2ill 3guitar teacher 4shy Zadanie 7. 1were doing 2Did you pass 3used to wear 4did not/didn’t note/take/write Zadanie 8. 1use to give 2a week ago 3were taking/doing/sitting an 4used to enjoy         UNIT 4 TEST A Zadanie 1. 1C2b3a4B Zadanie 2. 1His head 2Twice a week 3In the supermarket 4Six pounds Zadanie 3. 1C2A3B4A Zadanie 4. Suggested answers: 1I’d like to 2I’m not so sure 3I prefer 4you’re right Zadanie 5. 1firmy transportowej 2pociągiem 3biurze 4dobrze płatna Zadanie 6. 1B2A3C4B Zadanie 7. 1C2B3A4B Zadanie 8. 1Has she ever 2since last month 3have already finished 4for three weeks   UNIT 4 TEST B Zadanie 1. 1A2C3B4A Zadanie 2. 1His arm 2His neighbour 3It’s easy 4A gift shop Zadanie 3. 1A2b3A4C Zadanie 4. 1would you like 2I’m planning 3Not really 4I prefer workin Zadanie 5. 1restauracji 2reprezentanta  3cztery godziny 4 zdolności Zadanie 6. 1C2b3B4A Zadanie 7. 1A2C3C4A Zadanie 8. 1for two weeks 2has already done 3Have you ever 4since last wee