- rolnictwo

- rybołówstwo

- przemysł

- energia

- komunikacja

- lasy

Rolnictwo stanowi podstawową i najstarszą działalność człowieka, obejmującą uprawę roślin i zwierząt. Dzieli się na rolnictwo intensywne (cechuje się dużą wydajnością, występuje w krajach rozwiniętych) i ekstensywne (mało wydajne, występuje w krajach biednych, słabo rozwiniętych).

Na pozyskiwanie pożywienia z mórz i oceanów nastawione jest rybołówstwo, stanowiące istotną gałąź gospodarki wielu państw posiadających długą linię brzegową.

Z kolei przemysł jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych, stanowiących o sile danego państwa. Przemysł to masowa produkcja towarów przy użyciu różnego rodzaju maszyn, możliwa dzięki pozyskiwaniu surowców naturalnych. Rozwój gospodarki i postęp technologiczny wielu państw świata możliwy był dzięki rewolucji przemysłowej, która przebiegała od końca XVIII wieku i przez cały wiek XIX.

Obszar energii to jej źródła odnawialne i nieodnawialne. Do tych pierwszych zalicza się energię słoneczną, wiatrową czy geotermalną. Druga to surowce, których stan po wydobyciu nie odnawia się i nie uzupełnia na nowo: węgiel, ropa, gaz ziemny, pierwiastki promieniotwórcze (np. uran).

W komunikacji ważne są dwa obszary – transport (lądowy, powietrzny, wodny) i łączność (zagadnienie mające kluczowe znaczenie we współczesnym świecie, w gospodarce i kulturze – wyróżniamy tu np. telekomunikację komputerową, telefonię, telewizję, radiofonię). W komunikacji istotną rolę odgrywa globalna turystyka, mogąca być siłą napędową gospodarek niektórych państw, w innych zaś stanowić jej ważną, dochodową część.

Lasy to natomiast obszary będące źródłem energii, surowców i materiału budowlanego, miejsce pracy, ale też rekreacji.

Poziom gospodarczy danego państwa w skali świata zależy od: położenia geograficznego i geopolitycznego, warunków naturalnych oraz stopnia rozwoju ekonomicznego.