PKB- Produkt Krajowy Brutto to ilość dóbr i usług wyprodukowanych w danym państwie przez wszystkie sektory gospodarki nadrzędnej, w ciągu roku, w przeliczeniu na l. mieszkańców, Wyrażamy w dolarach amerykańskich.