Spis treści:

Jakie wyniki najczęściej otrzymywali uczniowie?

Według sprawozdania z wyników egzaminu ósmoklasisty 2022 uczniowie najlepiej poradzili sobie z arkuszem z języka obcego, a najgorzej — z matematyki. Z danych przedstawionych przez CKE wynika, że zdający otrzymywali średnio 60 proc. maksymalnej liczby punktów z języka polskiego, 57 proc. z matematyki i 67 proc. z języka obcego.

Wyższe średnie wyniki z języka polskiego i obcego otrzymywały dziewczęta, ponieważ w ich przypadku było to kolejno 64 i 68 proc. Chłopcy natomiast z tych przedmiotów uzyskiwali o 9 (j. polski) i o 3 (j. obcy) punkty procentowe mniej. W przypadku matematyki średni wynik u obu płci był taki sam i wynosił 57 proc.

Przeczytaj również: Korepetycje z języka angielskiego. Ile trzeba zapłacić, żeby dziecko nauczyło się języka? Z każdym rokiem drożej

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w podziale na szkoły

Z egzaminem z języka polskiego najlepiej poradzili sobie uczniowie uczęszczający do szkół w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców), którzy osiągnęli średni wynik równy 64 proc. punktów. Najniższe średnie wyniki z tego przedmiotu, czyli 58 proc., uzyskali uczniowie uczęszczający do szkół wiejskich.

Matematyka również najlepiej poszła uczniom z dużych miast, których średni wynik wynosił 64 proc. punktów. Najgorzej natomiast poradzili sobie z tym przedmiotem zdający z małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy zdobyli średnio 53 proc. punktów.

W przypadku języka obcego najwyższe średnie wyniki, równe 76 proc. punków, uzyskali uczniowie z dużych miast, a najniższe, czyli 61 proc., zdający ze szkół wiejskich.

Lepsze wyniki osiągnęli również uczniowie szkół niepublicznych, którzy otrzymywali średnio 64 proc. punktów z języka polskiego, 68 proc. z matematyki i 80 proc. z języka obcego. Osoby uczące się w szkołach publicznych zdobywały z tych przedmiotów kolejno o 4, 11 i 14 pkt procentowych mniej.

Z czym ósmoklasiści poradzili sobie najlepiej?

Język polski

Ponad 90 proc. ósmoklasistów poprawnie rozwiązało zadania arkusza z języka polskiego dotyczące rozumienia tekstu czytanego, wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio oraz odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych. Prawie tyle samo uczniów wykazało się także znajomością obowiązkowych lektur oraz ich poprawnym zrozumieniem.

Matematyka

90 proc. zdających uzyskało pozytywne wyniki w zadaniach arkusza z matematyki dotyczących prostych rachunków i działań na liczbach całkowitych. Uczniowie dobrze radzili sobie również z obliczeniami procentowymi, pierwiastkami i interpretacją liczb na osi.

Język obcy

W przypadku języków obcych zdający najmniejsze problemy mieli z zadaniami dotyczącymi znajomości funkcji językowych (dopasowywanie reakcji, uzupełnianie dialogów). Dobrze radzili sobie również z ćwiczeniami związanymi z rozumieniem tekstów czytanych oraz słuchanych. Tego typu zadania rozwiązywało poprawnie ponad 70 proc. zdających.

Przeczytaj również: Biznes i zarządzanie. Odbyły się konsultacje w sprawie nowego przedmiotu szkolnego

Z czym ósmoklasiści poradzili sobie najgorzej?

Język polski

Największy problem ósmoklasistom sprawiły zadania dotyczące ortografii, a w szczególności interpunkcji. Jedynie od 20 do 23 proc. zdających poradziło sobie z poprawnym rozwiązaniem ćwiczeń związanych z używaniem znaków interpunkcyjnych, rozróżnianiem norm językowych oraz świadomym posługiwaniem się nimi.  

Matematyka

Trudne dla uczniów okazały się zadania dotyczące tworzenia i obliczania wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Poprawnie rozwiązywało je tylko 39 proc. ósmoklasistów. Skomplikowana dla zdających była również geometria.

Język obcy

Sporo problemów przysporzyły uczniom zadania związane ze znajomością środków językowych (gramatyka) oraz z konstruowaniem wypowiedzi pisemnych, które poprawnie rozwiązało 60 proc. zdających.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie