1. Reengineering to projektowanie procesów gospodarczych (tzw. process business), które mają na celu dokonanie widocznej poprawy w gospodarce. Projektowanie to odbywa się od podstaw.
 1. W procesie reengineeringu może nastąpić jakaś zmiana w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa bądź organizacji: spłaszczenie struktury organizacyjnej, zwolnienia grupowe w organizacji lub skrócenie czasu pracy.
 1. W procesie reengineeringu zaobserwować można następującą kolejność w postępowaniu:
  1. określenie wymagań klientów
  2. ocena istniejącego stanu
  3. analiza oraz modyfikacja istniejącego stanu
  4. znajdowanie wzorcowego procesu w innych firmach, tzw. benchmarking procesu
  5. projektowanie nowego procesu
  6. wprowadzenie w życie udoskonalonego procesu
 1. P. Grange opracował cztery ogólne zasady funkcjonowania reengineeringu:
  1. wychodzenie od potrzeb klienta
  2. analizowanie procesów w przedsiębiorstwie
  3. uwzględnianie istniejących ograniczeń
  4. "myślenie inaczej"
 1. Reengineering polega na wprowadzeniu takich zmian w całościowych procesach w organizacji, aby znacznie poprawiła się efektywność w różnych sferach jej działania, na przykład w zakresie kosztów produkcji, jakości oraz szybkości realizowanych zadań.
 1. Najważniejsze pojęcia w tej definicji to:
  1. gruntowne przekształcenia- całościowa zmiana struktur i procesów
  2. znaczna poprawa efektywności- jest to skala potencjalnych efektów zmian, które wprowadzono przy zastosowaniu różnych metod.
  3. procesy
 1. Jeśli uda się zastosować reengineering z powodzeniem, można w ten sposób:
  1. skrócić cykl produkcji o co najmniej 70%
  2. zredukować koszty nawet o 40% lub więcej
  3. poprawić jakość wyrobów, a co za tym idzie- zwiększyć zadowolenie klientów (o około 40%)
  4. podnieść rentowność przedsiębiorstwa (40%)
  5. zwiększyć udziały przedsiębiorstwa w rynku o co najmniej ¼
 1. Podstawowe zasady, na których oparto budowę idei reengineeringu:
  1. należy wychodzić od potrzeb klienta. Jest to jedna z najważniejszych zasad, jednak w wielu firmach brakuje informacji na ten temat.
  2. analiza procesów zachodzących w organizacji, przeprowadzana z różnych punktów widzenia, na przykład organizacja przejść międzyoperacyjnych, organizacja transportu wewnątrz zakładu, synchronizacja prac różnych podmiotów, wykonujących dane zadanie. Ważne w tej analizie są zmiany w zachodzących procesach.
  3. inwencja twórcza uczestników powinna być pobudzana przez analizę danego procesu
  4. należy brać pod uwagę istniejące ograniczenia, bariery oraz uwarunkowania, co pozwoli na realizację danego procesu jak najmniejszym kosztem i osiągnięcie jak największej jakości. Takie działanie dobrze wpływa na twórcze myślenie osób biorących udział w reengineeringu.
  5. myślenie w kategoriach klienta w procesie reengineeringu jest nadrzędne w stosunku do myślenia w kategoriach własnego przedsiębiorstwa.
 1. Zasady reengineeringu według Hammera:
  1. Działanie powinno się organizować wokół wyników, a nie zadań- jeśli proces postrzegamy jako całość, wyznacza się wtedy osobę odpowiedzialną za całe doświadczenie
  2. Użytkownicy wyniku procesu powinni być organizatorami tego procesu- uczestnik jest zarówno organizatorem procesu, jak i jego klientem
  3. Zasoby przestrzenne rozproszone należy traktować tak, jakby się znajdowały w jednym miejscu- reorganizacja procesu reengineeringu
  4. Procesy tworzone w tym samym czasie powinny być koordynowane i nadzorowane w trakcie ich realizacji
  5. Decyzje powinny być podejmowane w tym samym miejscu, w którym następuje realizacja danego procesu. Kierownictwo, które jest w innym miejscu, ma prawo do kontroli podjętych decyzji.
  6. Gromadzone informacje powinny spływać do jednego ogólnie dostępnego banku danych- rozproszenie informacji źle wpływa na proces, ponieważ wtedy osoby biorące w nim udział próbują sami je zdobyć. W takim wypadku dotarcie do potrzebnych informacji może być opóźnione lub mogą one nie dotrzeć do innych uczestników.
 1. Etapy postępowania w reengineeringu:
  1. wybór obszaru, który zostanie zreorganizowany. O wyborze mogą zadecydować wady i błędy w już realizowanym procesie, jego znaczenie dla klientów lub możliwości uzyskania widocznych efektów
  2. stworzenie zespołu badawczego, zajmującego się danym procesem
  3. zrozumienie tego procesu (ważne jest to, aby traktować go jako całość, a także patrzeć na niego z perspektywy klienta)
  4. reorganizacja procesu

W reorganizacji procesu wykorzystuje się następujące założenia:

 1. odrzuca się stare zasady postępowania
 2. stosuje się zasady reengineeringu
 3. wykorzystuje się nowe technologie

Na końcu następuje wprowadzenie reorganizacji w życie.

 1. Metodyka reengineeringu w ujęciu R. Furey'a:
 1. określenie wymagań klientów ustalenie celów do osiągnięcia
 2. ocena stanu istniejącego
 3. analiza i modyfikacja stanu istniejącego
 4. benchmarking procesu w odniesieniu do rozwiązań innowacyjnych
 5. projektowanie nowego procesu
 6. wdrożenie udoskonalonego procesu
 1. Zmiany, zachodzące w organizacji dzięki metodzie reengineeringu:
 1. typowe komórki funkcjonalne zastąpione są przez zespoły, które są odpowiedzialne za dany proces
 2. proste zadania zamieniają się w złożoną pracę
 3. następuje zmniejszenie kontroli przy jednoczesnym zwiększeniu autonomii jednostki
 4. nagradzanie opiera się nie na aktywności, a na efektywności
 5. następuje zmiana dotychczasowych szkoleń na doskonalenie i uczenie pracowników
 6. osiągane wyniki nie decydują o awansie. Decyduje o tym przydatność do danego projektu
 7. następuje zmiana sposobu myślenia- znika protekcjonizm, a pojawia się otwarcie na klienta
 8. kierownicy- nadzorcy stają się liderami- animatorami
 9. struktury hierarchiczne ulegają spłaszczeniu.