Katolicyzm jest określeniem pochodzącym z języka greckiego i łacińskiego catholicismus (powszechny). Pojęcie to mieści w swojej objętości doktrynę religijną oraz moralną, w tym także społeczną. Kościół wyznania katolickiego ma swoją drugą nawę Kościół rzymskokatolicki. Często stosuje się je zamiennie. Katolicyzm wywodzi się religii chrześcijańskiej, mającej już dwa tysiące lat. Wyznanie prawosławne, protestantyzm oraz katolicyzm wierzą, że Jezus Chrystus to prawdziwy Syn Ojca niebieskiego, który stał człowiekiem dla naszego zbawienia. Katolicyzm z całą swoim życiem religijnym, moralnym oraz społecznym funkcjonuje na zasadzie instytucji. Jest to tylko jedna strona Kościoła. Na czele Kościoła Katolickiego stoi biskup Rzymu, czyli papież następca świętego Piotra. Spełnia on funkcję zwierzchnika na ziemi Kościoła oraz jest widzialną głową Kościoła Katolickiego.

Termin katolicki obejmował w swoich początkach całe chrześcijaństwo. Później używano go do określenia chrześcijan państw zachodnich. W 1054 r. nastąpiła schizma w Kościele katolickim, w wyniku, czego powstało nowe wyznanie pod nazwą prawosławia. Po wystąpieniu Marcina Lutra w kościele zamkowym w Wittenberdze, gdzie ogłosił 95 tez nawołujących do dyskusji o nadużyciach w handlu odpustami, doszło do rozłamu katolicyzmu w państwach zachodnich. Z reformacji powstają nowe kościoły na zachodzie obierając nazwę protestanckich, które odrzucają prymat papieża, tradycję kościelną i zasadę nieomylności soboru. Za Lutrem poszły inne państwa, stąd takie wyznania jak luteranizm, kalwinizm oraz anglikanizm. W ten sposób nawet na zachodzie nie utrzymał się w jedności doktrynalnej Kościół Katolicki. Polska jest krajem katolickim, gdyż większość ludzi przyznaje się do tego wyznania. Chrześcijaństwo i powstanie Kościoła katolickiego wiąże się Mieszkiem I, który w 966 r. dokonał chrztu całej dotąd pogańskiej Polski. Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrześcijaństwa za pośrednictwem czeskim z dalszych krajów. W 968 r. powstało pierwsze biskupstwo dla Polski ( miało ono wymiar misyjny) w Poznaniu, zależne bezpośrednio od Rzymu. Biskupem został Jordan. W 1000 r. zorganizowano trzy następne: w Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu. Ówczesna organizacja w Polsce ściśle związana była z organizacją państwową. Utworzone diecezje odpowiadały podziałowi na terytoria plemienne. Podczas zjazdu w Gnieźnie utworzono metropolię oraz arcybiskupstwo. Pierwszym arcybiskupem został Radzym - Gaudenty, brat świętego Wojciecha.

Katolicyzm jest wyznaniem mającym duże tradycje i głębokie korzenie. Czerpie swą naukę z Pism Starego oraz Nowego Testamentu. W ciągu wieków stale był narażony na heretyków, ale zawsze miał obrońców, którzy odważnie ujmowali się za jego racjami. W porównaniu do innych wyznań wywodzących się z chrześcijaństwa głęboko ma zakorzeniony prymat papiestwa oraz jego nieomylności.