CENA (price) - wartość danego dobra, towaru lub usługi wyrażona w pieniądzach; ilość pieniędzy, jaką należy zapłacić za jednostkę towaru. W warunkach gospodarki wolnorynkowej możliwość zmiany ceny pozwala na ustalenie alokacji zasobów i środków. Można wyróżnić wiele rodzajów cen, w tym m.in.:

  • Cena hurtowa - cena towaru sprzedawanego w dużych ilościach. Oblicza się ją poprzez dodanie do ceny zbytu marży hurtowej. Stosowana przez przedsiębiorstwa zajmujące się handlem hurtowym;
  • Cena detaliczna - cena, jaką płacą ostateczni nabywcy towarów konsumpcyjnych; cena hurtowa powiększona o marżę detaliczną Wykorzystywana w handlu detalicznym;
  • Cena dumpingowa - cena określana dla towarów eksportowych. Zwykle cena produktu sprzedawanego w innym państwie jest zaniżona; ustala się ją niejednokrotnie poniżej kosztów produkcji. Celem stosowania ceny dumpingowej jest przejęcie konkurencyjnego rynku zagranicznego;
  • Cena monopolowa - cena stosowana na rynku monopolistycznym oraz w sytuacji oligopolu. Ustalana przez sprzedawcę posiadającego wyłączność na produkcję
  • i sprzedaż danego towaru czy dobra; obejmuje koszty produkcji oraz zysk, którego wysokość zależy od stopnia opanowania rynku przez zbywającego;
  • Cena równowagi - cena powodująca stabilizację na rynku, czyli wyznaczająca pełne zbilansowanie w relacjach pomiędzy podażą a popytem na dany towar czy usługę;
  • Cena światowa - szczególny rodzaj ceny rynkowej; cena danego towaru utrzymująca się na rynku światowym w jednakowej wysokości. Stosowana przede wszystkim
  • w odniesieniu do towarów giełdowych. Wyznaczana przeważnie na rynku
  • o największych obrotach określonym produktem.

System cen - strategia kształtowania cen na rynku umożliwiająca podnoszenie cen towarów, jeśli popyt na nie jest wystarczająco wysoki oraz zmniejszanie cen tych towarów, na które podaż jest zbyt duża. System cen polega na wyznaczeniu, a następnie utrzymaniu na rynku danej ceny aż do momentu, gdy jakiejkolwiek zmianie ulegną koszty produkcji lub wielkość popytu. Do najważniejszych funkcji systemu cen należy przede wszystkim informowanie

o aktualnej sytuacji na rynku oraz w produkcji, co stwarza producentom możliwość zorientowania się, co i w jakich ilościach należy w danej chwili wytwarzać i wprowadzać na rynek.