Jednymi z najbardziej poważnych problemów dla ludzkości w XXI wieku są zagrożenia ekologiczne. Jest to postępujący proces niszczenia środowiska naturalnego człowieka. Zjawisko to nie jest nowe, ma ono cechy globalne. Począwszy od lat 60-tych, kiedy to wielkie mocarstwa opanowały energię jądrową i rozpoczęły przeprowadzanie wybuchów atomowych, nastąpiło zagrożenie unicestwienia przyrody na całym świecie. Wybuchy atomowe powodują bardzo niekorzystne zmiany klimatyczne na Ziemi.

Katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu, która miała miejsce w 1986 roku, potwierdziła, że wykorzystywanie energii atomowej w celach pokojowych, np. jako źródło energii, również może powodować straszne, nieodwracalne skutki. "Katastrofa ekologiczna" to nowy termin, który istnieje już w języku codziennym. Katastrofy tego typu mogą dotyczyć wody, powietrza i ziemi. Np. awarie wielkich tankowców transportujących ropę przyczyniają się do niszczenia życia w morzach. Gazy przemysłowe zatruwają powietrze, odpady komunalne, poprodukcyjne, rozmaite substancje chemiczne oraz śmieci z gospodarstw domowych zanieczyszczają ziemię. Krążące powietrze oraz wody roznoszą te szkodliwe substancje po całej kuli ziemskiej. Badania naukowe wykazują, że zarówno w okolicach arktycznych, jak i na równiku występują tego typu substancje, zaburzają prawidłowy skład atmosfery i przyczyniają się do powstawania tzw. "dziury ozonowej".

W celu ratowania Ziemi powstało wiele organizacji ekologicznych. Występują one głównie w krajach wysoko rozwiniętych. Ich najważniejsze zadania to: działania profilaktyczne, tworzenie programów naprawczych, działalność wychowawcza, wydawanie odpowiednich przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W niektórych krajach istnieją nawet ekologiczne partie "Zielonych", które wchodzą w skład parlamentów i rządów. Pomimo tego sytuacja ekologiczna na świecie pogarsza się, gdyż owe partie często rezygnują z pomysłów naprawy środowiska. Za przykład można tutaj podać stan Bałtyku. Wszystkie kraje nadbałtyckie zdecydowały się na ochronę morza, w tym celu zostały podpisane rozmaite umowy i konwencje. Na podstawie ciągłych badań naukowych nie można jednak powiedzieć, że stan wód morskich poprawia się, sytuacja jest wręcz odwrotna.

Pomimo wielu wysiłków, ludzie wciąż nie potrafią zahamować procesów, które przyczyniają się do wyniszczania środowiska naturalnego. Przede wszystkim należy wyróżnić przyczyny ekonomiczne, jak również związane z nimi społeczne i demograficzne.

Bardzo ważną rolę pełni także charakter gospodarczy kraju. Odpady produkcyjne i poprodukcyjne nowoczesnego przemysłu są najczęściej trujące i działają niszcząco na środowisko. Bardzo szkodliwe działanie wywołują także środki transportu, naziemne jak i powietrzne, ale również rolnictwo, w którym powszechnie używa się ogromne ilości nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Wszystkie te czynniki są niezwykle uciążliwe dla środowiska i powodują jego nieustanną degradację. Zlikwidowanie, bądź znaczne ograniczenie tych szkodliwych procesów jest możliwe lecz wymaga dużych nakładów finansowych. Przedsiębiorcy, nawet gdy przyznają rację ekologom, nie chcą podwyższać kosztów produkcji. Z kolei likwidowanie i ograniczanie szkód ekologicznych pociąga za sobą wiele kosztownych i długoletnich inwestycji. W nowoczesnym świecie obowiązują zasady bezwzględnej konkurencji, nikt nie chce stracić, liczą się tylko zyski.

Wzrost demograficzny w krajach biednych, słabo rozwiniętych gospodarczo, powoduje zwiększenie ingerencji człowieka w środowisko naturalne, które wydaje się nieograniczone i niewyczerpalne. Ludzie nadmiernie eksploatują przyrodę, np. wycinają lasy, ażeby zwiększyć obszary rolnicze, karczują puszcze tropikalne zabierając tym samym środowisko do życia wielu dzikim zwierzętom, często zagrożonym już wyginięciem, jak również niszczą rośliny wytwarzające tlen, który jest nam niezbędny do życia. Współczesna eksploatacja przyrody znacznie przewyższa jej zdolności regeneracyjne.

W krajach bogatych również występują problemy ekologiczne, często są one spychane na dalszy plan z różnych innych powodów, np. wysokiego bezrobocia. Można tutaj podać przykład miasta, w którym planowano budowę nowoczesnego zakładu przemysłowego. Miało w nim pracować kilka tysięcy ludzi. Produkcja w tym zakładzie wiązała się z wydzielaniem do środowiska bardzo niebezpiecznych substancji chemicznych tzw. dioksyn, które mają działanie rakotwórcze. Wielu ludzi protestowało przeciwko temu projektowi więc władze miasta dały mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Okazało się, że większość osób popiera projekt budowy wiedząc jakie będzie stanowił zagrożenie dla nich i środowiska. Ważniejsze okazały się nowe miejsca pracy i złudne poczucie bezpieczeństwa.

Środowisko naturalne nie jest własnością ludzkości, niszcząc je niszczymy także samych siebie. Współczesny świat wciąż dąży do doskonałości i bogactwa zapominając, że są rzeczy bezcenne. Wiele zmian jakie wprowadzamy w przyrodzie ma charakter stały i nieodwracalny. Rozmaite gatunki roślin i zwierząt wyginęły już bezpowrotnie, wyprodukowane przez nas substancje chemiczne będą jaszcze przez tysiące lat krążyły po kuli ziemskiej i ulegały powolnemu rozkładowi, a być może w przyszłości będą powodowały nowe, groźne choroby u naszych potomków. Dlatego dbanie o środowisko naturalne jest naszym obowiązkiem.