Spośród różnego rodzaju aktów administracyjnych wyróżnić można najpopularniejszy z nich, którym jest decyzja administracyjna. Jest ona podstawową formą działalności organów administracyjnych. Przykładem takiej decyzji może być zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Decyzje takie zostają wydawane na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst pierwotny Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz.230, tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, ostatnie zmiany z 2005.10.04 Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485);

 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. ze zmianami)
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz.926 z 2002r. ze zmianami)
 • Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09.10.1997 r. Nr XXVIII/518/97 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4.5% do 18% i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Elbląga.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13.09.2001 r. Nr XXIV/785/2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Elbląga.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11.04.2002 r. Nr XXVIII/955/2002 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Aby uzyskać omawiane zezwolenie, należy przeprowadzić odpowiednią procedurę administracyjną, skutkiem pozytywnego jej zakończenia jest wydanie zezwolenia na czas określony. Okres ten może trwać od dwóch lub od czterech lat w zależności od przedmiotu działalności, którą zajmuje się wnioskodawca i tak w przypadku handlu detalicznego jest to ten krótszy okres, a w przypadku gastronomii ten dłuższy termin.

Jednakże w ustawie są określone ograniczenia dotyczące miejsca sprzedaży tego rodzaju napojów. I tak nie można tych produktów sprzedawać na obszarze zakładów przemysłowych, targowisk, zakładów opieki społecznej, basenów, kąpielisk, stadionów, różnych obiektów sportowych, izb wytrzeźwień.

Procedura administracyjna, która jest przeprowadzana w celu uzyskania pożądanej decyzji jest następująca. Pierwszym krokiem jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie gminy właściwej miejscowo dla planowanej działalności. Wniosek kierowany jest do Prezydenta Miasta Elbląg (w omawianym przypadku), jednakże ogólną zasadą jest kierowanie wniosków do burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Przedmiotem wnioskującego jest uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. W ten sposób zostaje wszczęta procedura administracyjna w sprawie wydania tej decyzji. Podczas niej dochodzi do wydania opinii przez Komendę Miejską Policji, wizji w terenie, jednakże najważniejszym etapem jest zaopiniowanie naszej prośby przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu tego podmiotu. Istotnym etapem tego postępowania jest rozpatrzenie wszystkich uwag i zastrzeżeń, które pochodzą od wszystkich zainteresowanych podmiotów. jeżeli dokumentacja jest kompletna organ administracyjny poddaje stan faktyczny i stan prawny subsumpcji, co skutkuje wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej. Może to być zezwolenie, albo odmowa zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. O efektach końcowych procedury powiadamiane są strony postępowania

Dokumenty wymagane od interesanta są następujące:

 • wniosek o wydanie zezwolenia;
 • mapka o usytuowaniu punktu sprzedaży (w Wydziale Geodezji lub w Miejskim Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej);
 • Dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu;
 • Przedłożenie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych przez właściciela, użytkownika, zarządcy;
 • Ksero protokołu odbioru lokalu przez Sanepid (dotyczy to gastronomii);
 • Ksero zaświadczenia o prowadzonej działalności;
 • opłaty skarbowe: na podaniu 5zł. na każdym załączniku po 0.50zł.

Inne koszty ponoszone przez wnioskodawcę to:

 • za mapkę 25,23 zł.
 • opata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie: piwo 525 zł., wino 525 zł., wódka 2100zł.

Zezwolenie albo decyzja odmowna powinna zostać wydana w ciągu 30 dni, w przypadku przedłużania się sprawy organa może wydłużyć ten termin do 2 miesięcy jednakże, gdy w ciągu tego okresu się nie upora z załatwieniem sprawy wnioskodawcy przysługuje upomnienie organu a następnie skarga na bezczynność do wojewódzkiego sadu administracyjnego.

Odwołanie od decyzji odmownej.

Jeżeli wnioskodawca otrzyma decyzję, która go nie satysfakcjonuje ma prawo się od niej odwołać. Termin do wniesienia odwołania jest terminem ustawowym i trwa 14dni. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu pierwszej instancji, czyli Prezydenta Miasta Elbląg.

Jeżeli odwołujemy się od opinii wydanej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mamy na to 7dni od jej otrzymania. Organem drugiej instancji w tym przypadku jest również SKO.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

Elbląg, ...................................

............................................

imię i nazwisko lub nazwa firmy

............................................

adres zamieszkania (firmy)

PREZYDENT MIASTA

ELBLĄGA

W N I O S E K

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

.................................................................................................................................

Dane lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych:

1.Adres placówki.....................................................................................................

2. Rodzaj działalności.................................................................................................

3.Powierzchnia ogółem................................................................................................

4.Powierzchnia sali sprzedażowej.................................................................................

5.Typ własności placówki (dzierżawiony - własny)....................................................

6.Godziny otwarcia: dni powszednie...............................................................

dni świąteczne................................................................

7.Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

.....................................................................................................................................

8.Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności

gospodarczej..............................................................................................................

................................................

czytelny podpis