We all know what the generation gap is. This phrase describes the situation, when the young and the older people find it difficult to communicate. Many children and teenagers think that their parents, teachers and other adults are too conservative and that they put too much attention to what the young do. The adults, on the other hand, consider their kids silly, irresponsible and immature. They cannot reach compromises on many areas of life. The adults want the young to learn and be obedient. The young want to be independent and do many things, which adults do. They have some ideas about their lives that are not understood by adults.

When we are young, we need to look for our own identities. Many adults cannot understand this. They want to make teenagers follow their patterns of life and give them no free hand. Parents want best for their children and want them to avoid many mistakes, but it is useless to try to impose any models and values on any other person. It happens, that teenager feel not accepted by their parents. They may feel lost and start drinking alcohol or taking drugs to escape from reality.

Is it possible to avoid such situations? What can we do to solve these problems?

In my opinion, the most important thing is to try to talk to each other and understand, what the other thinks and feels. We must realize, that solving problems is not a battle. There are no enemies and no winners. We simply need to explain our reasons and arguments. We should also be able to listen, what the other has to say.

It is important that parents see in their children real partners. They cannot think of the kids as simply naughty and bad. They should be able to respect children's rights, wishes and expectations. They should pay more attention to what they say to children. Moreover, when they want the kids to follow their examples, they should act and not only speak. For teenagers, expressing their own opinions on different subjects is very important. It happens that they speak only to make others notice them, which may be annoying for others. I think that when any problem appears, we always should look for the compromise. As some people say: " a bad compromise is better than a good lawsuit". Those parents, who follow such rules are able to make their children feel secure and free with them. This enables them the best development.

Both children and their parents should start working on making their relationships better. It is the good way to make the lives of all of us better.

Różnice pomiędzy generacjami, skąd pochodzą i jak sobie z nimi radzić?

Wszyscy wiemy, czym jest przepaść między generacjami. To wyrażenie opisuje sytuację, kiedy młodzi i starsi ludzie maja trudności z komunikowaniem się. Wiele dzieci i nastolatków uważa, że ich rodzice, nauczyciele i inni dorośli są zbyt konserwatywni i że przykładają za dużo uwagi do tego, co robią młodzi. Dorośli, z drugiej strony, uważają swoje dzieci za głupie, nieodpowiedzialne i niedojrzałe. Nie mogą osiągnąć kompromisu na wielu płaszczyznach życia. Dorośli chcą, aby młodzi uczyli się i byli posłuszni. Młodzi chcę być niezależni i robić wiele rzeczy, które robią dorośli. Mają swoje wyobrażenie własnego życia, których dorośli nie rozumieją.

Kiedy jesteśmy młodzi, potrzebujemy poszukiwać własnej tożsamości. Wielu dorosłych nie może tego zrozumieć. Chcą, żeby młodzież podążała za ich przykładem i nie dają im wolnej ręki. Rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej i chcą, żeby uniknęły one wielu błędów, ale próba zmuszenia kogokolwiek do przyjęcia jakichkolwiek modeli i wartości jest bezużyteczna. Zdarza się, że nastolatki czują się nieakceptowane przez swoich rodziców. Mogą czuć się zagubione i zacząć pić alkohol lub brać narkotyki, aby uciec od rzeczywistości.

Czy możliwe jest uniknięcie takich sytuacji? CO możemy zrobić, żeby rozwiązać te problemy?

Moim zdaniem, najważniejszą rzeczą jest próba rozmowy i zrozumienia, co druga strona myśli i czuje. Musimy zdać sobie sprawę, że rozwiązywanie problemów to nie jest bitwa. Nie ma tu wrogów ani zwycięzców. Musimy po prostu wyjaśnić nasze racje i argumenty. Powinniśmy także umieć słuchać, co inni mają do powiedzenia.

Ważne jest, żeby rodzice widzieli w swoich dzieciach prawdziwych partnerów. Nie mogą myśleć o dzieciach tylko jako o nieznośnych lub złych. Powinni umieć respektować prawa dzieci, życzenia i oczekiwania. Powinni też zwracać większą uwagę na to, co mówią do swoich dzieci. Ponadto, jeśli chcą aby dzieci podążały za ich przykładem, powinni odpowiednio się zachowywać, a nie tylko mówić. Dla nastolatków, wyrażanie własnych opinii na różne tematy jest niezwykle istotne. Zdarza się, że mówią tylko po to, żeby inni ich zauważyli, co może być denerwujące dla otoczenia. Myślę, że kiedy jakikolwiek problem się pojawia, powinniśmy zawsze szukać kompromisu. Jak mówią niektórzy: 'zły kompromis jest lepszy niż dobry nakaz'. Ci rodzice, którzy podążają za tą regułą umieją sprawić, żeby ich dzieci czuły się bezpieczne i wolne z nimi. To umożliwia im najlepszy rozwój.

Zarówno dzieci, jak ich rodzice powinni zacząć pracować nad polepszaniem wzajemnych relacji. To jest dobry sposób na ulepszenie także życia każdego z nas.