Przymiotnik to część mowy a jego zadaniem jest określenie i modyfikowanie rzeczownika. W języku angielskim przymiotnik ma taką samą formę we wszystkich osobach liczby pojedyńczej i mnogiej.

-----------------------------------------------------------------------

 • Miejsce przymiotnika w zdaniu
 • Charakterystyka przymiotników - budowa 
 • Przymiotniki złożone
 • Stopniowanie przymiotników
 • Porónania

_______________________________________________________________

1. Miejsce przymiotnika w zdaniu:

 •  języku angielskim przymiotniki najczęściej poprzedzają rzeczowniki np.:  an old book | new trousesr | a small child ;
 • niektóre przymiotniki nigdy nie występują przed rzeczownikami np: alone (I was alone there), asleep (The baby is asleep);
 • przymiotniki zawsze występują po zaimkach nie określonych np.: something nice;
 • pewna grupa przymiotników może występować zarówno przed jak i po rzeczowniku ale w zależności od pozycji któą przyjmą zmieni się się znaczenie określonego rzeczownika np.:  present staff  -> staff present  ( aktualni pracownicy - > pracownicy obecni w tej chwili) , concerned parents -> parents concerned ( zmartwieni rodzice -> rodzice zainteresowani);

_______________________________________________________________

2.  Charakterystyka przymiotników - budowa:

 • w języku angielskim występują przymiotniki proste (np. small, old), pochodne (np. lovely, longish), i złożone( np. narrow - minded, tight-fisted);
 • przymiotniki pochodne otrzymujemy gdy dodamy przyrostek do rzeczownika (np. less, all, ic), bądź do czasowników (np. able, ible, ive). Można też dodać  przedrostek (np. un, dis, ir)  do przymiotników prostych - jednakże trzeba pamiętać że w tym przypadku zmienia się znaczenie na przeciwne (np. Happy -> unhappy, loyal -> disloyal);
 • para końcówek przymiotnikowych ic, ical często się określa je jako "nieznośne bliźniaki ze względu na problemy  jakie sprawiają podczas np dokładniejszego opisania sposobu, ponieważ różnicują znaczenie par przymiotników  ( np. comic [komiczny]-> comical [zabawny], politic [rozsądny] -> political [polityczny];

_______________________________________________________________

3.  Przymiotniki złożone:

 • złożenie rzeczownikiem z przymiotnika (np. a snow-white dove, kneep-deep snow);
 • złożenie rzeczownika z formą ing czasownika (np. a mind-blowing experience, a heart-stopping story);
 • złożenie czasownika z imiesłowem biernym (np. homegrown vegetables, a homesick traveller);
 • złożenie dwóch przymiotników (np. a navy blue coat, red-hot anger);
 • złożenie przymiotnika z rzeczownikiem i końcówką ed (np. a bold-headed man, a warm-hearted uncle);
 • złożenie liczebnika z rzeczownikiem (np. a five-minute walk, a 25-metre swimming pool);
 • złożenie przysłówka, przymiotnika z formą ing  czasownika (np. a good looking man, a never-ending story);
 • złożenie well | badly z imiesłowem biernym (np. a well-dressed businessman, a badly-behaved child);

_______________________________________________________________

4.  Stopniowanie przymiotników:

 • stopniujemy przymiotniki które opisują wewnętrzną i zmienną cechę kogoś lub czegoś (np. Nice, polite );
 • nie stopniujemy przymiotników które oznaczają stałe i niezmienne cechy jakiś przedmiotów ze względu na ich odniesienie do innch przedmiotów (np. wooden, stony ). PRzecież nie mówi się że stół jest bardziej drewniany od krzesła;) ;
 • przymiotniki jednosylabowe (np. Small, tall ) stopniujemy poprzez dodanie końcówki  er i est do stopnia wyższego i najwyższego. (np. smaller -> smallest, taller -> tallest )
 • rzeczowniki z przymiotnikiem w stopniu najwyższym występuje na ogół z przedimkiem the. (np. the longest, the smallest);
 • jeśli przymiotnik jednosylabowy kończy się na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską (np.big, fat )wówczas spółgłoska ulega podmienieniu (np. big -> bigger -> biggest, fat -> fatter -> fattest );
 • jesli przymiotnik konczy się na nieme wtedy do stopnia wyższego i najwyższego dodajemy koncówke st ( np. nice -> nicer -> nicest, late -> later -> latest );
 • przymiotniki drusylabowe konczace się na , ble, er, ure również stopniują się za pomocą końcówek er, est (np. lazy -> lazier -> laziest, mature -> maturer -> maturest );
 • większość czasownikó dwusylabowych oraz wszystkie trzysylabowe i dłuższe stopniujemy przez dodanie przysłówka more  w stopniu najwyższym i most również w stopniu najwyższym (np. often -> more often -> most often, unbelievable -> more unbelievable -> most unbelievable );

_______________________________________________________________

5.  Porónania:

 • przy porównaniach używamy często than. (np. She is smarter than the rest of us );
 • przymiotniki również można porównywać za pomocą przysłówka less w stopniu wyższym i least w stopniu najwyższym (np. My room is less comfortable than yours, He is the least popular teacher );
 • porónania tworzymy również za pomocą następujących wyrażeń :
 1. ) as...as  (tak...jak) (np. He is as obstinate as a mule )
 2. ) not so...as (nie tak...jak) (np. It is not so bad as it seems )
 3. ) the + stopień wyższy... the+stopień wyższy(im...tym) (np. Will you come to the party?  The more the funnier !!! )
 4. stopien wyższyand stopień wyższy (coraz...-szy) (np. The days are gettins shorter and shorter )

 

 Źródło pomocnicze : OldSchool ,,Język angielski.Gramatyka.Repetytorium maturzysty".