Obraz śmierci, a także jej przedstawianie w dziełach literackich, było niejednokrotnie pretekstem do zadumy nad sensem ludzkiego żywota, ludzkiego istnienia. Działo się tak już w czasach starożytnych, kiedy antyczni filozofowie dumali nad celem ziemskiego życia człowieka. Podobnie przedstawia się sytuacja również i obecnie, we współczesnych, zmodernizowanych, a także niezwykle rozwiniętych pod względem technicznym, czasach. Można stąd wysunąć dość klarowny wniosek , mianowicie, żaden człowiek nie ma szans na to, by objąć umysłem wszystkich zdarzeń, rozgrywających się wokół. Motyw śmierci był tematem popularnym z powodu swej oryginalności oraz niepowtarzalności, ponieważ wszyscy twórcy usiłowali dojść problemu życia po zgonie i każdy wysnuwał z tego inne wnioski. Dwaj poeci - Adam Mickiewicz oraz Czesław Miłosz, mimo tego, że tworzyli w różnych czasach, również podejmowali tą kwestię w swoich utworach. Spróbujmy dokonać porównania ich utworów - wiersza, pt "Upiór", a także fragmentu powieści, pt "Dolina Issy".

Wspomniane wyżej dzieła, ogólnie rzecz biorąc, traktują o sferze duchowej ludzkiego istnienia, wiążą się z przemijalnością, życiem oraz śmiercią. Oba utwory ukazują historię, refleksje postaci, przedstawione są również refleksje dotyczące śmierci oraz tego, co się po niej dzieje. Bohaterowie dzieł ukazani są w bardzo naturalistyczny sposób, opisy ich wyglądu zewnętrznego są niezwykle szczegółowe: "(...)Wraca się nocą opadły na sile, z piersią skrwawioną, jakby dziś rozdartą(...)", "(...)płatki materii mieszały się z suchymi kośćmi(...)", "(...)kosmyk włosów, który wyślizgiwał się na policzek, nad kuchenną płytą, przylegał do trupiej czaszki(...)". podejście pisarzy do ukazywanych wartości jest dość negatywne, ponieważ życie zostało zobrazowane, jako proces przemijania, który nie ma żadnego znaczenia.

Dzieła są jednak w wielu kwestiach rozbieżne. Przede wszystkim, dzieło Adama Mickiewicza to wiersz, zaś dzieło Czesława Miłosza to fragment powieści. Można szybko zauważyć, iż utwory te powstały w różnych czasach, dokonano konfrontacji romantyzmu z czasami współczesnymi, nowoczesnymi, co ma zdecydowany wpływ na styl pisania tychże utworów. Dużą różnice pomiędzy tymi utworami stanowi sposób ujęcia tematu śmierci przez obu autorów. Adam Mickiewicz, większą uwagę zwrócił na fakcie, jak odbierani człowieka po jego śmierci, zaprezentował jego opis, podejście innych do postaci ("Ci, którzy bliżej cmentarza mieszkali, wiedzą, iż upiór ten co rok się budzi"). Ukazał również historię, a także powód jego śmierci: "Słychać, iż zginął w młodocianym wieku, podobno zabił sam siebie". Z kolei Czesław Miłosz w swoim dziele, zaprezentował domniemane refleksje bohaterki w kwestii śmierci, sensu życia. Przedstawił również wspomnienia bohatera imieniem Tomasz, które dotyczyły zmarłej Magdaleny. W odróżnieniu od Mickiewicza, fragment Miłosza skłania do zadumy, jego nastrój jest również bardziej dekadencki, a nie mroczny i tajemniczy, jak ma to miejsce w wierszu romantycznego poety.

Rozbieżność poglądów pisarzy, wynika z faktu, iż pisali oni swoje utwory w dwóch różnych epokach - w romantyzmie i czasach współczesnych. Kierowali się różnymi wartościami, mieli odmienne spojrzenie na kwestie życia oraz śmierci i z tego wynika ich rozbieżne ujęcie tych samych tematów. Z pewnością jeszcze niejednokrotnie twórcy będą podejmować temat śmierci i z pewnością zawsze będą wyrażali rozmaite poglądy, gdyż nikt nie ma aż takich zdolności, by uporządkować oraz poddać generalizacji sensu ludzkiego życia.