Odra jest drugą rzeką Polski, zarówno pod względem długości (742 km) jak i powierzchni dorzecza (106 056 km2, co stanowi ok. 34% obszaru kraju). Jej obszar źródłowy znajduje się poza granicami państwa, na terenie Gór Oderskich należących do Republiki Czeskiej. Podobnie jak dorzecze Wisły, dorzecze Odry stanowi część zlewiska Morza Bałtyckiego. Uchodzi bezpośrednio do Zalewu Szczecińskiego.

Do ważniejszych dopływów Odry na obszarze Polski, a więc o długości co najmniej 75 km, zaliczamy w kolejności od źródła: DOPŁYWY LEWE - Nysa Kłodzka, Oława, Ślęża, Bystrzyca, Kaczawa, Bóbr, Nysa Łużycka; DOPŁYWY PRAWE - Kłodnica, Mała Panew, Stobrawa, Widawa, Barycz, Warta, Myśla, Ina.

Odra przepływa przez kilka ważnych miast Polski takich jak: Opole, Wrocław oraz Szczecin. Charakteryzuje się dużymi średnimi przepływami - za Nysą Kłodzką wynoszą one 100-500 m3/s, zaś za Wartą nawet 500-1000 m3/s. Skutkuje to wysokimi stanami wód, zwłaszcza w okresie późnowiosennym oraz letnim, co przy niewystarczających zabezpieczeniach w postaci wałów i regulacji przekłada się na występowanie powodzi (jak np. w roku 1997).