W otaczającej nas atmosferze znajdują się pierwiastki promieniotwórcze. Pierwiastki te są pochodzenia naturalnego, a także sztucznego - dostały się do atmosfery w wyniku działalności człowieka.

Pierwiastki promieniotwórcze dostają się do atmosfery w wyniku różnych procesów. Mogą to być wybuchy termojądrowe, czy efekty rozpadu radioaktywnych izotopów. Substancje te w atmosferze przemieszczają się na duże odległości i mogą osiąść w miejscach dalekich od źródła promieniowania. Ciekawostką jest to, że w Himalajach na ośnieżonych szczytach, znajdują się pierwiastki promieniotwórcze. W przypadku oddziaływania promieniowania radioaktywnego na organizmy żywe, mamy do czynienia z różnymi źródłami. Promieniowanie takie dochodzi do nas z gleby, z kosmosu, a także z różnego rodzaju odpadów produkowanych przez zakłady przemysłowe. To jakie skutki spowoduje jego działanie w naszych organizmach, zależy przede wszystkim od dawki tego promieniowania, ale także od rodzaju organizmu, który zaabsorbował tą dawkę. Ze wszystkich organizmów, najbardziej wrażliwe na promieniowanie są ssaki. W ich przypadku przy dawce wynoszącej ok. 100 radów, następuje uszkodzenie układów rozrodczych, a przy dawce 1000 radów następuje śmierć. Dawka która dla człowieka jest śmiertelna, u owadów powoduje tylko niemożność dalszego rozmnażania, natomiast dopiero 10000 radów, powoduje śmierć owada. Jednak najbardziej odpornymi na promieniowanie, są bakterie. W ich przypadku śmierć następuje dopiero prze dawce ponad miliona radów. W przypadku roślin działanie promieniowanie także powoduje niekorzystne zmiany u nich. Rośliny mianowicie zaczynają schnąć i chorować.

W ciągu wielu wieków człowiek dokonał olbrzymiego postępu technologicznego, jednak nadal pozostaje on istotą biologiczną, całkowicie zależną od środowiska naturalnego. Dlatego też w jego interesie jest to, aby środowisko dobrze się rozwijało i nie było zanieczyszczone. Jednak jego ostatnie działania nie do końca w tym kierunku podążają. Emitowane substancje promieniotwórcze, które dostają się do atmosfery, są razem z powietrzem unoszone i następnie opadają na różne tereny. Takie opady stanowią duże zagrożenie dla wszelkiego rodzaju istot żywych, roślin i zwierząt. W wyniku ich wypłukiwania z gleby przez deszcze dostają się do zbiorników wodnych, a stamtąd także do naszych organizmów. W wyniku prowadzonych prób jądrowych, przeprowadza się wybuchy bomb atomowych. Taki wybuch, oprócz tego, że powoduje bezpośrednio ogromne zniszczenia, które widoczne są natychmiast, to także powoduje skażenie substancjami promieniotwórczymi. To z kolei prowadzi do negatywnych skutków, które mogą oddziaływać na środowisko przez wiele lat, a nawet wieków. I nie tylko spowodują zniszczenia wokół miejsca wybuchu, ale także na obszarach bardzo daleko położonych od jego centrum. Efektami bezpośrednimi wybuchu bomby atomowej są: fala uderzeniowa, emisja promieniowania jonizującego, a także olbrzymia temperatura. To jakie skutki spowodują, zależy przede wszystkim od siły danej bomby. Dla przykładu - bomba atomowa 20 megatonowa, powoduje oparzenia trzeciego stopnia u ludzi znajdujących się w odległości 40 km od miejsca wybuchu, a fala uderzeniowa jaka wówczas powstaje jest w stanie wybić tylko szyby w oknach.

II wojna światowa zakończyła się w chwili zrzucenia na Hiroszimę i Nagasaki bomb atomowych. Straty jakie spowodowały były tylko 2 razy większe od strat wywołanych nalotami dywanowymi. Jednak ich eksplozje spowodowały śmierć 200 tysięcy ludzi. Widać w ten sposób, jak olbrzymie straty mogą spowodować te trzy efekty. Broń ta jest straszliwa, uniemożliwia jakąkolwiek ucieczkę ludności z terenów ogarniętych bombardowaniem. Jej eksplozja jest natychmiastowa, a zniszczenia potężne. Co gorsza z chwilą samej eksplozji nie kończy się jej śmiercionośne działanie. W czasie eksplozji uwalniane są olbrzymie ilości substancji radioaktywnych, które charakteryzują duże czasy połowicznego rozpadu. Substancje te to nic innego jak resztki, które powstają w wyniku reakcji rozszczepienia. Sam proces rozszczepienia może prowadzić do powstania ok. 80 różnych izotopów. Izotopy te zasadniczo różnią się pomiędzy sobą własnościami fizycznymi i czasami rozpadu. Niektóre z nich są nawet stabilne i nie ulegają rozpadowi. Natomiast te które ulegają, mogą produkować kolejne izotopy promieniotwórcze. Efekty takie jak fala uderzeniowa, promieniowanie cieplne, czy jonizujące są dla bomby parametrami stałymi, jednak w zależności w jakim środowisku będą działać, mogą spowodować różne zniszczenia.

Promieniowanie cieplne powstałe w czasie wybuchu, jest bardzo dobrze roznoszone przez powietrze. Powoduje to olbrzymi wzrost temperatury na dużym obszarze. Powstająca fala uderzeniowa jest potężnym efektem, który niszczy wszystkie obiekty na przestrzeni kilku kilometrów. W przypadku wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie, zniszczenia jakie tam powstały były wynikiem działania wszystkich tych efektów. Największe jednak zniszczenia spowodowały zaistniałe wówczas pożary. Spośród wszystkich osób, które przeżyły ten wybuch, u ok. 70% stwierdzono urazy wynikające z działania fali uderzeniowej i liczne poparzenia. U pozostałych 30% stwierdzono obecność choroby popromiennej. Liczba ta by była większa. Jednak większość ludzi którzy mogliby doznać działania choroby popromiennej, zginęła w wyniku działania niszczycielskiej fali uderzeniowej.