Żyjąc w XXI wieku, w dobie maszyn i komputerów, jesteśmy narażeni na nieustanne oddziaływania wszelkiego rodzaju promieniowania, które jest emitowane przez najróżniejsze urządzenia, często o nic przez nas nie podejrzewane. Do czynienia z nimi mamy na każdym kroku, w każdej dziedzinie życia, zarówno w domu, jak i w szkole lub pracy.

Fale elektromagnetyczne produkowane są przez każdego rodzaju urządzenia i przewody, które wykorzystują energię elektryczną. Najczęściej mamy styczność z tego rodzaju falami o niskiej częstotliwości. Emitowane są one przez sprzęt przemysłowy, transformatory, energetyczne stacje rozdzielcze oraz linie przemysłowe, także urządzenia elektryczne użytku domowego, kable przewodzące prąd o częstotliwości 50 Hz. Jeśli chodzi o wysokie częstotliwości, to fale takie wytwarzane są przez sprzęt telekomunikacyjny, przede wszystkim przez radiolinie. Chyba najbardziej rozpowszechnionym źródłem fal są urządzenia komunikacji personalnej, do których zalicza się głównie telefony komórkowe oraz bezprzewodowe.

Zmienne pole elektromagnetyczne wpływa na  zdrowie Zdrowie stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do utrzymania równowagi między nim i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka w sposób niejednoznaczny. Powstało kilka teorii na ten temat, jednak opierają się one raczej na domysłach czy też intuicji, często różniących się od siebie diametralnie.

O tym, z jaką siłą pole elektromagnetyczne będzie oddziaływać na organizm biologiczny, decyduje natężenie tego pola oraz dystans dzielący organizm od źródła pola. Natomiast zawartość wody w organizmie oraz jego masa mają wpływ na to, jak głęboko wnikać będzie pole o wysokich częstotliwościach. Częstotliwość jest odwrotnie proporcjonalna do głębokości przenikania. Dotychczasowe odkrycia pozwoliły stwierdzić, że biologiczne działanie pola elektromagnetycznego jest powiązane z efektem termicznym i nietermicznym. Liczne badania skłaniają ku przekonaniu, że to pozacieplne oddziaływanie pola elektromagnetycznego wiąże się z rezonansową absorpcją energii pola przez tkanki, narządy czy płyny ustrojowe. Te układy biologiczne działają jak specyficzne anteny, odbierające energię fal elektromagnetycznych, których rezonansowe częstotliwości odpowiadają częstotliwościom tkanek. Jak wykazały badania, organizmy żywe wykazują własną częstotliwość rezonansową. Fale to tej właśnie częstotliwości mają na nie destruktywny wpływ. Energia promieniowania elektromagnetycznego, pochłonięta przez komórki, powoduje zmiany w strukturze wewnętrznej organelli komórkowych. Następstwem tego procesu są zmiany chemiczno-fizyczne, takie jak zmiana pH, aktywności enzymów czy tempa przemiany materii. Prowadzi to do różnych stanów chorobowych. Liczne badania dowiodły, że jeżeli człowiek poddany jest długotrwałemu przebywaniu w polu magnetycznym, którego natężenie wynosi 310 mG (tym samym jest znacznie niższe od tego, które występuje w pobliżu energetycznych linii przesyłowych a także sprzętu domowego), to ryzyko zachorowania na raka lub inny nowotwór może wrosnąć znacznie. Niemniej jednak, pole elektromagnetyczne towarzyszy człowiekowi od samego początku jego istnienia na tej planecie. Jest to pole różnorodne pod względem natężenia czy czasu ekspozycji. Pola emitowane na Ziemi, przez Słońce lub dochodzące do naszej planety z przestrzeni kosmicznej czy też powstające na wskutek wyładowań atmosferycznych (których energia sięga wartości kilkudziesięciu V/m) nie są rejestrowane przez organizm człowieka, jako że nie jest on wyposażony w receptory mogące rozróżniać tego typu oddziaływania. Można zatem wnioskować, że mimo nieustannego przebywania w polu elektromagnetycznym, człowiek nie ma potrzeby rejestrowania źródeł pola. Jednak liczne eksperymenty wykazują, że jego wpływ na organizmy nie jest zbędny. Ciekawe wyniki dały eksperymenty z Klatką Faradaya (metalowym ekranem mającym chronić przed polem elektrostatycznym). Otóż organizm człowieka odizolowany całkowicie od działania fal elektromagnetycznych wyraźnie wykazywał zaburzenia w funkcjonowaniu. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy fale elektromagnetyczne są szkodliwe dla zdrowia. Istnieje wiele poszlak na to wskazujących, z drugiej strony całkowity ich brak także działa negatywnie.

Sprawą zainteresowała się Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization), która rozpoczęła pięcioletnie badania na ten temat. Według ekspertów WHO, sprzęt użytku domowego (pralki, suszarki, golarki, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe) nie stwarza bezpośredniego zagrożenia. Zdaniem ekologów, powinno ograniczyć się korzystanie z przedmiotów mogących emitować fale elektromagnetyczne. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania techniki urządzeń, z którymi mamy styczność na co dzień, postulat ten jest raczej nie możliwy do realizacji. Zdania naukowców na temat szkodliwości fal elektromagnetycznych są podzielone.

Obecnie prowadzone są liczne badania, których wyniki pozwolą na jednoznaczne stwierdzenie szkodliwości lub też pozytywnego wpływu na organizm człowieka promieniowania elektromagnetycznego. Nastąpi to jednak najwcześniej za kilkanaście lat. Do tego czasu, jak najbardziej wskazany jest dystans oraz przyjęcie szkodliwości tego pola. Zaleca się odpowiednie wykorzystanie źródeł promieniowania i ograniczanie styczności z tego rodzaju falami, co zmniejsza ryzyko zmian w funkcjonowaniu tkanek.