Infradźwiękami określa się fale akustyczne, których częstotliwość nie przekracza 20 Hz. Nazywane są inaczej falami poddźwiękowymi. Są one zwykle generowane przez źródła o dużych rozmiarach. Powstają np. podczas trzęsienia ziemi czy wyładowań atmosferycznych . Zbadano, że nawet fale morskie są źródłem fal o bardzo niskich częstotliwościach , rzędu 0.2 Hz.

Ze względu na to, że w wodzie i skorupie ziemskiej są bardzo słabo tłumione mogą się rozprzestrzeniać w zasadzie w sposób nieograniczony.

Infradźwięki nie są słyszane przez człowieka, lecz nie oznacza to, że nie oddziałują na organizm. Jak każda fala wywierają na ośrodek pewne ciśnienie, zwane tutaj akustycznym. Przy pewnym poziomie tego ciśnienia mogą wywierać na człowieka negatywny wpływ. Działają poprzez wywoływanie drgań rezonansowych klatki piersiowej oraz narządów jamy brzusznej. Zakłócają również procesy oddychania.

W zależności od poziomu natężenia dźwięku infradźwięki można podzielić na kilka zakresów oddziaływania:

1. natężenie poniżej 120 decybeli - przy takim natężeniu krótkotrwałe przebywanie w obszarze ich działania nie wywiera niekorzystnych skutków. Nie wiadomo natomiast jaki wpływ wywiera długotrwała ekspozycja.

2. natężenie z przedziału [120 - 140] dB - o takim polu wiadomo, że może już powodować zakłócenia w procesach fizjologicznych, wymiernym efektem jest uczucie zmęczenia

3. natężenie z przedziału [140 - 160] dB - jest to już na tyle silne pole, że nawet dwuminutowa ekspozycja powoduje m.in. zakłócenia zmysłu równowagi, wymioty. Natomiast długotrwałe przebywanie w polu działania może doprowadzić do trwałych uszkodzeń w organizmie.

4. natężenie powyżej 170 dB - o skutkach takiego natężenia można wnioskować tylko na podstawie eksperymentów na zwierzętach. Wiadomo, że wskutek przekrwieni płuc zwierzęta wystawione na takie pole padają.

Oprócz wymienionych wcześniej naturalnych źródeł infradźwięków człowiek ma do czynienia również ze źródłami sztucznymi. Wiadomo, że najsilniejsze infradźwięki powstają podczas wybuchów atomowych.

Związane są również z transportem lotniczym czy wystrzeliwaniem rakiet. Okazuje się, że nawet pociągi i lokalny ruch drogowy generują pole infradźwiękowe.

Natomiast w przemyśle głównym generatorem infradźwięków są tzw. szybkie przepływy gazowe. Natężenie takich pól może osiągać poziom nawet 120 dB.

Głównym przemysłowym źródłem infradźwięków są szybkie przepływy gazowe. Występujące np. w dmuchawach. Mogą one osiągnąć poziom 120dB.