Najprościej fizykę można zdefiniować jako naukę przyrodniczą, zajmującą się badaniem otaczającego nas świata i praw nim rządzących.

Fizyka nie stanowi jednak odrębnej dziedziny nauki. Powszechności praw fizyki oraz podmioty badań łączą fizykę z innymi dyscyplinami naukowymi, czego efektem są dziedziny leżące na pograniczu np. biofizyka, chemia fizyczna czy geofizyka.

W sposób najbardziej podstawowy fizykę można podzielić na:

  • fizykę teoretyczną
  • fizykę doświadczalną

Fizyka teoretyczna zajmuje się analizą danych eksperymentalnych dostarczanych przez fizykę doświadczalną, która ponadto weryfikuje wnioski i przewidywania teoretyczne.

Każdy przedmiot lub zaistniały fakt, który podlega obserwacji przy zastosowaniu dostępnych w fizyce metod nazywa się zjawiskiem fizycznym. Każda mierzalna własność tego zjawiska to wielkość fizyczna.

Czynności doświadczalne mające na celu ustalenie wartości badanych wielkości fizycznych to pomiary fizyczne. Pomiar powinien cechować się powtarzalnością i odtwarzalnością.

Na podstawie wyników pomiarów i obserwacji doświadczalnych można sformułować związek między badanymi wielkościami fizycznymi, związanymi z określonym zjawiskiem. Ta zależność zapisana językiem matematycznym nosi nazwę prawa fizycznego.

Natomiast zbiór praw fizycznych, uzupełniony i obostrzony dodatkowymi warunkami to teoria fizyczna.

Każda z teorii traktowana jest jako fundamentalnie prawdziwa. Niemniej jednak zawsze należy liczyć się z koniecznością wprowadzenia poprawek.