Najważniejsze indywidualne prawa człowieka w Polsce:

 • Prawo do życia :  nakłada obowiązek troski o życie każdej osoby - od urodzenia do naturalnej śmierci - i zakazuje umyślnego pozbawienia życia - brak jednomyślności w sprawach kary śmierci i oborcji. 
 • Prawo do właności:  jest podstawą wolnej gospodarki rynkowej rynkowej i swobodnego przepływu kapitału. Może być  jedynie ograniczone na mocy wyroków sądowych bądź ze względu na ważny interes publiczny
 • Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego:  szeroko rozumiana wolność każdego człowieka podlega ochronie, nawet  podczas konfliktów wojennych, a przemoc państwowa powinna być minimalizowana do absolutnej konieczności,   przy czy niedopuszczalne jest arbitralne pozbawienie wolności, a także poniżające traktowanie więźniów.
 • Prawo do prywatności:  oznacza poszanowanie indywidualności, życia rodzinnego, domu i korespondencji.
 • Prawo do nauki:  zapewnia możliwość rozwoju poprzez zdobywanie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i kopentencji społecznych przez całe swoje życie.
 • Prawo do korzystania z postępu naukowego: oznacza przenoszenie na ogół ludzi dorobku cywilizacyjnego w celu   podnoszenia jakości zdrowia, żywienia, warunków pracy i życia.
 • Prawo do udziału w życiu  kulturalnym:  odnosi się do strefy duchowej człowieka. Umożliwia jego ekspresję a także regenerację sił oraz rozwijania intelektu i sterfy emocjonalnej człowieka.
 • Prawo do myśli, przekonań, sumienia i religii:  jest podstawową gwarancją istnienia demokratycznego społeczeństwa, oznacza zakaz dyskryminacji i tolerancję w stosunkach międzyludzkich lecz w szczególnych okolicznościach może podlegać częściowym ograniczenią.
 • Wolność zrzeszania się:  jeden z ważniejszych warunków istnienia społeczeństwa obywatelskiego i pluralizmu  politycznego, zabezpieczenia interesów różnych grup i aktywności obywatelskiej, ale może podlegać ograniczeniom.
 • Prawo do słusznego i sprawiedliwego procesu: oznacza prawo do niezależnego i bezstronnego sądu, do publicznego  procesu i rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie.
 • Prawo do zabespieczenia społecznego:  jest wyrazem solidarności międzyludzkiej, wzajemnego wpierania się w styuacjach   trudnych i wynikających z kolei ludzkiego losu.
 • Prawo do pracy i wynagrodzenia:  oznacza swobodę wboru pracy, wykonywania jej w bezpiecznych i higienicznych warunkach oraz za godziwe wynagrodzenie.
 • Prawo do godnego życia:  oprócz prawa di wyżywienia, ubrania, mieszkania oznacza również koegzystancję pokoleń bez konieczności dokonywania dramatycznych wyborów.
 • Prawo do zdrowia:  wraz z postępem cywilizacyjnycm gwarantuje ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego na  coraz  wyższym poziomie. Na władzę na różnych szczeblach ustawa nakłada obowiązek troski o zdrowie publiczne.
 • Prawo do ochrony rozdziny i macieżyństwa:  jest wyrazem troski o podstawową komórkę społeczną i dbałości o  dzieci  oraz emancypancypacji kobiet.