Past Simple

Tego czasu używa się, gdy mówimy o czynności która się już zakończyła, została dokonana i zwykle nie ma znaczenia  w teraźniejszości. Np. Wczoraj ujrzałam swojego dawnego przyjaciela. To że go wczoraj ujrzeliśmy zasadniczo nie ma większego znaczenia dzisiejszego dnia i w przyszłości.

Budowa: 

Twierdzenia: osoba + czasownik w II formie + reszta 

Example: I went to the doctor yesterday. She wrote a message last week.

Pytania: (What/When/How) Did+ osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta (II forma zawarta jest w ,,Did"

Example : Did she do her homework? What country did you meet last year?

Przeczenia: Osoba + didn't + czasownik w formie podstawowej + reszta

Example: You didn't eat sushi in Greece two years ago. I didn't write to you last Monday

Charakterystyczne słownictwo:

Ago, last, yesterday

Ćwiczenia:

_____ (you/pass) the exam? 

I _____ (not talk) to her yesterday.

He ____ ( feed ) the cat five minutes ago.

They ____ ( meet ) at the skatepark.

When ____ (you/fix) that lamp?

We _____ (not go) to Venice last week.