1. Uzupełnij zdania ( wszystkie odpowiedzi pod zadaniami na dole strony )

 1. Węgiel w związkach organicznych jest zawsze _____ wartościowy 
 2.  Z wodorem tworzy związek _______ o nazwie _______
 3. Alkany to węglowodory ________ o wzorze ogólnym ______
 4. W ich cząsteczkach ( alkanów ) pomiędzy atomami węgla występują wiązania______
 5. Alkeny to związki chemiczne o wzorze _______, posiadają jedno wiązanie ______ pomiędzy atomami węgla
 6. Alkiny, z wzorem ogólnym _______, posiadają jedno _______ wiązanie pomiędzy atomami węgla
 7. Zarówno alkeny jak i alkiny są _______
 8. Ulegają reakcjom _______ przechodząc w związki nasycone 
 9. Wszystkie węglowodory ullegają reakcjom spalania: 

a) CO2 i H2O to produkty spalania _______                                                                                                                b) CO i H2O powstają podczas _______                                                                                                                         c) sadza i para wodna są produktami spalania _______

J. Związki organiczne tworzą szeregi _______, w których substancje wykazują zbliżone właściwości chemiczne, a właściwości fizyczne  zmieniają się liniowo wraz ze wzrostem _________

K. Kolejne związki w szeregu różnią się o grupę ______

 

 

2. Zaznacz, które zdania na temat METANU są prawdziwe, a które fałszywe 

 1. Bezbarwny, bezwonny gaz, o gęstości większej od powietrza ___
 2. Nie rozpuszcza się w wodzie, za to dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych ___
 3. Spala się ___
 4. Nazywamy go gazem błotnym ___
 5. Zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową ___
 6. Jest bardzo aktywny chemicznie ___

 

 

 

3. Które z wymienionych związków to alkany, które to alkeny, i które to alkiny?

C2H4 ; C2H2 ; C15H32 ; C17H34 ; C6H14 ; C4H6 ; C5H10 ; C8H14 ; C3H8

 

 

 

4. Zaznacz, jaki stan skupienia ma związek o podanej ilości węgli

C3 _____

C14_____

C18_____

C2____

C24____

C10_____

C5_____

 

 

 

5. Jakie nazwy noszą poszczególne związki i do jakiej grupy należą? ( np. metan, alkan ) 

 1. C2H4
 2. C3H8
 3. C4H6
 4. C5H8
 5. C7H16
 6. C2H6
 7. C8H16

 

 

 

6. Dokończ równania reakcji ( addycji ) podaych związków 

 1. C2H2 + H2 --->
 2. C2H4 + HBr --->
 3. C2H2 + 2Cl2 ---> 

 

 

 

7. Zapisz równanie spalania:

 1. Całkowitego dla pentinu
 2. Niecałkowitego dla butanu
 3. Półspalanie dla heksenu
 4. Całkowitego oraz półspalania dla oktanu
 5. Niecałkowitego oraz całkowitego dla propynu 

 

 

 

Fast Quests, szybkie zadania

 1. KMnO4 ma kolor _____
 2. Woda bromowa ma kolor _____ i jej wzór to _____
 3. ______ nie ulegają ani polimeryzacji ani addycji
 4. Wraz ze zwiększaniem się ilości atomów węgla w łańcuchu węglowym rośnie m.in. _____ i  _____
 5. Masa węgla w unitach jest równa _____
 6. Acetylen to pełna nazwa ______

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI 

Zad.1

 1. IV
 2. chemiczny/ organiczny ( obie odpowiedzi poprawne ), węglowodór
 3. nasycone, CnH2n+2
 4. pojedyncze 
 5. CnH2n , podwójne
 6. CnH2n-2 , potrójne 
 7. nienasycone
 8. addycji
 9. a) całkowitego , b) połspalania , c) niecałkowitego
 10. homologiczne, łańcucha węglowego 
 11. CH2

Zad 2. 

 1. Fałsz, gdyż jest bezwonny i bezbarwny ale ma gęstość MNIEJSZĄ od powietrza
 2. Prawda
 3. Prawda
 4. Prawda, inaczej to gaz kopalniany
 5. Prawda, dlatego żę ulega reakcjom spalania, a spalanie, palenie się jest skutkiem wybuchu 
 6. Fałsz, jest bierny chemicznie, gdyż ma pojedyncze wiązania i nie reaguje z np. Br, Cl

Zad.3

alken, alkin, alkan, alken, alkan, alkin, alken, alkin, alkan

Zad.4

 1. gaz
 2. ciecz
 3. ciało stałe
 4. gaz
 5. ciało stałe
 6. ciecz
 7. ciecz

Zad.5

 1. eten
 2. propan
 3. butin
 4. pentin
 5. heptan
 6. etan
 7. okten

Zad.6

 1. C2H4
 2. C2H5Br
 3. C2H2Cl4

Zad.7

 1. C5H8 + O2 --->CO2 + H2O   po uzgodnieniu C5H8 + 7O2 ---> 5CO2 + 4H2O
 2. C4H10 + O2 ---> C + H2O  po uzgodnieniu C4H10 + 5O2 ---> 4C + H2O
 3. C6H12 + O2 ---> CO + H2O  po uzgodnieniu C6H12 + 6O2 ---> 6CO + 6H2O
 4. C8H18 + O2 ---> CO2 + H2O  po uzgodnieniu 2C8H18 + 25O2 ---> 16CO2 + 18H2O                                                                      C8 H18 + O2 ---> CO + H2O  po uzgodnieniu 2C8H18 +17O2 ---> 16CO + 18H2O 
 5. C3H4 + O2 ---> C + H2O   po uzgodnieniu C3H4 + O2 ---> 3C+ 2H2O                                                                                                            C3H4 + O2 ---> CO2 + H2O  po uzgodnieniu C3H4 + 4O2 ---> 3CO2 + 2H2O

Fast Quests

 1.  fioletowy
 2.  brązowy, Br2(aq)
 3.  alkany
 4.  wszystkie poprawne odpowiedzi : temperatura wrzenia, topnienia, zapłonu oraz gęstość, liczba węgli i wodorów 
 5.  12u
 6.  etynu