Spis treści:

Ile trwa egzamin maturalny?

Maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do:

  • dwóch egzaminów w części ustnej: z języka polskiego i  języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu);
  • czterech egzaminów w części pisemnej: z języka polskiego na poziomie podstawowym‎, z matematyki na poziomie podstawowym, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym‎ oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Czas poszczególnych egzaminów zależy nie tylko od przedmiotu i poziomu. W 2024 roku maturzyści nadal będą zdawali egzaminy w Formule 2015 lub w Formule 2023.

Egzaminy ustne powinny trwać 30 minut. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym to 170 minut (Formuła 2015) lub 240 minut (Formuła 2023). Rozwiązanie zadań z matematyki w przypadku obowiązkowego egzaminu pisemnego to 170 minut (Formuła 2015) lub 180 minut (Formuła 2023). Niezależenie od formuły egzaminu na wypełnienie arkuszy z języka obcego na poziomie podstawowym maturzyści mają 120 minut. 

Przeczytaj również: Robisz powtórkę do matury? Skorzystaj z darmowych rozwiązań do zadań z podręczników

Komu przysługuje wydłużony czas na maturze?

Wydłużony czas na maturze to tylko jeden ze sposobów tzw. dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego. Inne to m.in. zapewnienie miejsca dopasowanego do potrzeb edukacyjnych zdającego, wykorzystanie sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. Niektórym maturzystom przysługuje przystosowanie form egzaminu. Polega ono na przygotowaniu odrębnych arkuszy zgodnych z potrzebami i możliwościami zdających.

Na podstawie odpowiednich dokumentów wydłużenie egzaminu maturalnego przysługuje m.in. zdającym z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z afazją, słabosłyszącym, niesłyszącym, słabowidzącym, niewidomym, z niepełnosprawnością ruchową, z czasową niesprawnością rąk, z chorobami przewlekłymi. 

Egzamin ustny z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub z języka obcego nowożytnego może być dłuższy o 15 minut. Przedłużenie czasu egzaminu pisemnego nie może przekroczyć 30 minut. Uczeń w dodatkowym czasie może zrobić sobie przerwy lub rozwiązywać zadania. Wszystko zależy od jego indywidualnych potrzeb.

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej należy złożyć razem z deklaracją maturalną, aby starać się o wydłużenie czasu na maturze. W komunikacie dyrektora CKE pojawia się informacja, że w sytuacjach losowych dokumenty można dostarczyć w późniejszym terminie, ale ważne, aby nastąpiło to niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

Z komunikatu CKE nie wynika, czy maturzysta powinien starać się o wydłużenie czasu na maturze już na etapie składania wstępnej deklaracji maturalnej. Wątpliwości uczniów rozwiewa Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

— Uczeń składa zaświadczenie lub opinię wówczas, kiedy ją posiada. Jeżeli posiada ją we wrześniu – składa ją wraz z deklaracją wstępną; jeżeli uzyskuje dokument później – składa, kiedy dostanie, nie później niż 7 lutego. Jednak jeżeli dostanie dokument po 7 lutego – składa go niezwłocznie. Takie przepisy są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Przeczytaj również: Jak się skoncentrować? 10 trików, które pomogą się skupić i nie być zmęczonym

Jakie choroby przewlekłe uprawniają do wydłużenia czasu egzaminu?

Okazuje się, że wydłużenie czasu egzaminu nie dotyczy tylko takich chorób jak cukrzyca. Zgodnie z założeniami to rozwiązanie ma pomóc w wyrównaniu szans zdających. Jednak statystyki są niepokojące. Dlaczego?

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało informację, że co roku liczba maturzystów, którzy przedstawiają zaświadczenia uprawniające do wydłużonego czasu na egzaminie maturalnym, rośnie. W 2021 r. było to 7 procent, rok później 9 procent, a w 2023 r. już 10 procent wszystkich zdających. Większość z nich przedstawiła zaświadczenia lekarskie o astmie, katarze alergicznym, krótkowzroczności czy skoliozie. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma się temu przyjrzeć. 

Przeczytaj również: Paluszek i główka, czyli na co chorują uczniowie

Ważne terminy dla maturzystów 2024

Do 2 października 2023 r. uczniowie muszą złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły. Czas na zmianę wybranych przedmiotów mają do 7 lutego 2024 roku. Wtedy składają ostateczną deklarację maturalną. 

Główny termin egzaminu maturalnego w 2024 r. to okres od 7 do 25 maja, a dokładniej:

  • część pisemna (wszystkie przedmioty): od 7 do 24 maja;
  • część ustna (wszystkie przedmioty): od 11 do 16 maja (oprócz 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Dodatkowe terminy matury dotyczą zdających, którzy z przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju. Jednak muszą oni uzyskać zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W 2024 r. dodatkowy termin przypada na okres od 3 do 17 czerwca 2024 r., w tym: 

  • część pisemna (wszystkie przedmioty): od 3 do 17 czerwca;
  • część ustna (wszystkie przedmioty): od 10 do 12 czerwca. 

Osoby, które zdadzą wszystkie egzaminy w terminie podstawowym lub dodatkowym, otrzymają świadectwa dojrzałości 9 lipca 2024 roku.

Tradycyjnie na egzamin poprawkowy będzie trzeba poczekać do sierpnia. Mogą z niego skorzystać zdających, którzy w maju lub w czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, lub pisemnej.‎ To zaledwie dwa dni sierpnia: 

  • część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia‎;
  • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

Maturzyści, którzy zdadzą egzamin w terminie poprawkowym, będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości 10 września 2024 roku

Źródła: cke.gov.pl, www.gov.pl, bryk.pl 

Oprac. Redakcja

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z języka polskiego znajdziesz tutaj:

Język polski – wyjaśnienia do zadań z podręcznika

Odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń do języka polskiego

Język polski – rozwiązania do zadań z podręcznika