Z tego artykułu dowiesz się:

Ile trwa egzamin maturalny?

Matura trwa od 80 do nawet 180 minut. W przypadku języka polskiego poziom podstawowy (test i wypracowanie) to 170 minut, a rozszerzony – 180 minut. Podobnie wygląda czas trwania egzaminów z matematyki.

Z języków obcych nowożytnych maturzyści otrzymują na napisanie 120 minut (poziom podstawowy), 150 minut (poziom rozszerzony) lub 180 minut na poziomie dwujęzycznym. Egzamin z języka mniejszości narodowych (poziom zaawansowany) również trwa 180 minut, podobnie jak inne egzaminy z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 80 minut to czas na rozwiązanie dodatkowych zadań z przedmiotów w przypadku matury dwujęzycznej.

Jak widać, ilość czasu jest ograniczona, a stres i zmęczenie mogą negatywnie wpływać na wyniki uczniów. To zupełnie normalne zjawisko i nawet osoby, które na co dzień świetnie się uczą, mogą odczuwać, że mają bardzo mało czasu na napisanie całego egzaminu. Dlatego wiele z nich zastanawia się, czy możliwe jest w ogóle przedłużenie tego czasu? Tak, to jest możliwe! Wystarczy spełnić kilka warunków, aby zgodnie z prawem przedłużyć sobie czas na maturze.

Przeczytaj również: Matura 2022. Terminy, harmonogram, ważne informacje

Kto ma przywileje na maturze?

Niektórzy uczniowie mogą liczyć na specjalne przywileje podczas zdawania egzaminu. Przystosowanie matury do wymagań poszczególnych uczniów może dotyczyć zarówno samej formy egzaminu, jak i zasad, w jakich będzie on przeprowadzany. Wbrew powszechnej opinii nie każdy pisze taki sam egzamin. Przepisy jasno określają wykluczenia, które mogą zostać zastosowane. Kto ma przywileje na maturze?

Wśród sposobów dostosowania matury do potrzeb uczniów wymienia się:

 • minimalizację ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego;
 • stworzenie uczniom miejsca pracy odpowiadającego ich potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym – czyli np. przygotowanie specjalnego biurka dla osoby na wózku inwalidzkim;
 • wykorzystanie odpowiedniego sprzętu;
 • udzielanie pomocy ze strony nauczyciela wspomagającego lub specjalisty w dziedzinie odpowiadającej danej niepełnosprawności albo danemu niedostosowaniu;
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu maturalnego.

W przypadku wydłużenia czasu trwania egzaminu odbywa się on w innej sali. Dodatkowy czas może wynosić 30 minut i ma pozwolić na lepsze zapoznanie się z zadaniami oraz sprawdzenie poprawności gramatyki czy rozwiązań. Warto z niego mądrze korzystać, aby naprawdę został wykorzystany maksymalnie.

Jeśli zaś chodzi o sam czas pisania egzaminu, to może zostać wydłużony dla osób, które:

 • mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
 • mają orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego;
 • były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną.

Co uprawnia do wydłużenia czasu na maturze? Przede wszystkim różne niepełnosprawności, ale mogą się też o to ubiegać osoby z afazją czy obcokrajowcy, którzy nie rozumieją jeszcze dobrze języka polskiego. Istnieje wiele okoliczności, które pozwalają przedłużyć czas na egzaminie. Zazwyczaj jest on dostosowywany do indywidualnej sytuacji.

Jak przedłużyć czas na maturze osobie z dysleksją?

W Polsce aż 10–15 proc. uczniów ma dysleksję, z czego około 3–4 proc. dysleksję nasiloną. Jak przedłużyć czas na maturze w takim przypadku? Niestety nie jest to możliwe – osoby z dysleksją, a także z dyskalkulią czy dysortografią, nie mogą mieć wydłużonego czasu na maturze.

Zgodnie z przepisami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pisemne prace ucznia z dysleksją oceniane są bez brania pod uwagę błędów takich jak zmieniona kolejność liter w wyrazach, brakujące lub dodatkowe litery w wyrazach, brakujące zakończenia lub początki wyrazów, transkrypcja fonetyczna, mylenie pewnych samogłosek czy końcówek wyrazów. Można więc bez stresu pisać egzamin, nie zwracając na to uwagi.

W wyjątkowych przypadkach dla osób z dysleksją możliwe jest napisanie egzaminu maturalnego na komputerze. To rozwiązanie stosuje się tylko wtedy, gdy zaburzenia ortografii nie pozwalają na odczytanie i właściwą ocenę odpowiedzi zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

Przeczytaj również: Czy jesteś oczytany? 10 cytatów, które powinien znać każdy maturzysta

Co uprawnia do wydłużenia czasu na maturze? Potrzebne dokumenty

Kiedy można ubiegać się o dodatkowy czas na maturze, ważne jest, by pamiętać o skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Bez nich napisanie egzaminu w wydłużonym czasie nie będzie możliwe!

W zależności od problemów dokumenty potwierdzające daną sytuację można uzyskać w:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • gabinecie lekarskim;
 • szkole – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Szczegółowy wykaz miejsc, w których można dostać zaświadczenie, w zależności od potrzeb, dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Aby uniknąć nieporozumień, warto zapoznać się z zasadami umieszczonymi bezpośrednio na stronie.

Wydłużony czas na egzamin – jakie są terminy?

Nie można też zapomnieć o tym, jak ważne jest pilnowanie terminów wszelkich spraw z tym związanych. Jeśli zostaną one przekroczone, nie będzie możliwości zmiany zasad. Całą dokumentację upoważniającą do dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu dla zdających maturę należy dostarczyć odpowiednio wcześnie do dyrektora szkoły albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z deklaracją do 30 września poprzedzającego rok zdawania matury. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli piszesz maturę w 2023 r., dokumenty musisz złożyć do 30 września 2022 r.

Dłuższy czas na napisanie egzaminu to przywilej, z którego warto skorzystać, jeśli tylko istnieje taka możliwość! Przedłużenie czasu na maturze nie jest bardzo skomplikowane, chociaż wymaga wcześniejszego przygotowania i uzasadnienia swoich potrzeb.

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce